ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 25/2013 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, στις 16/12/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Θέμα 1ο: 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013
 2. Θέμα 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 89/2013 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» που αφορά στην «5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013»
 3. Θέμα 3ο: Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων»
 4. Θέμα 4ο: Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων»
 5. Θέμα 5ο: Εξουσιοδότηση για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Βριλησσίων
 6. Θέμα 6ο: Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου
 7. Θέμα 7ο: Διαγραφή  οφειλής   του κ. Καλύβα από χρηματικό κατάλογο και επανεγγραφή
 8. Θέμα 8ο: Ρύθμιση οφειλής σε δόσεις της  ιδιοκτήτριας ακινήτου κ. Άννας  Πέτροβα
 9. Θέμα 9ο: Καθιέρωση εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία και καθιέρωση επταήμερης λειτουργίας καθώς και 24ωρης λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βριλησσίων για το έτος 2014
 10. Θέμα 10ο: «Έγκριση τροποποίησης εγγυητικής επιστολής καλής πληρωμής υπέρ Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. και εξουσιοδότηση υπογραφής»

 

 

Συνημμένα: Εισήγηση επί των θεμάτων

 

Οι κ.κ. Σύμβουλοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα, μπορούν να λάβουν γνώση αυτών από τους φακέλους που τηρούνται στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων του Δήμου.

 

Η παρούσα να επιδοθεί στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και να αναρτηθεί, συντασσομένου σχετικού αποδεικτικού, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

 

Κοινοποίηση

 1. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
 2. Διευθυντές υπηρεσιών του Δήμου
 3. Τμήμα συλλογικών οργάνων του Δήμου
 4. Γραφείο ηχογράφησης πρακτικών

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ   

    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

 

ΓΡΑΦΕΙΟ:

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

                                  

                     ΠΡΟΣ

                      Τον κ. Δήμαρχο

      Για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου                    

                                                 

Θέμα 1ο: 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013

 

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ 28376/18.7.2012, οι ενέργειες Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με την ψήφιση του προϋπολογισμού.

            Με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, η διαδικασία της Αναμόρφωσης, ακολουθεί τον τύπο και τη διαδικασία του Προϋπολογισμού.  Συνεπώς, σε σχέση με την ακολουθούμενη έως σήμερα διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού, προς το Δημοτικό  Συμβούλιο. Με την 259/2013 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε « η 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 και η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης » .

Κατά  την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, προέκυψε αυξομείωσης ήδη εγγεγραμμένων πιστώσεων Εξόδων & Εσόδων, καθώς και η εγγραφή νέων εσόδων, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αναμόρφωση του προϋπολογισμού καθώς και την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

Πιο συγκεκριμένα:

Με το άρθρο 14 του Ν. 4203 του 2013 , μηδενίζεται η ιδία συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και απαιτείται η μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων που βαρύνουν τον Δήμο, ως έσοδο και αντίστοιχο έξοδο από το ΥΠΕΚΑ/ΚΑΠΕ/ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 57032/46628/29-10-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΡ1Κ-6ΕΨ), εγκρίθηκε επιχορήγηση του Δήμου Βριλησσίων από τον Προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Φ 991—06/071 ΚΑΕ 2299) με το χρηματικό ποσό των 9.834,51 ευρώ, για την αποζημίωση των υπαλλήλων που εργάστηκαν για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου και 17ης Ιουνίου 2012.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 ορίζεται ότι :« Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμό εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή πρός δημιουργίαν πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ . 

Επίσης , σύμφωνα  με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59, ορίζεται ότι, η μεταφορά των πιστώσεων, γίνεται μέσω του  αποθεματικού .

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε την αυξομείωση των κάτωθι πιστώσεων Εσόδων και Εξόδων, καθώς και την εγγραφή νέου εσόδου, αναμορφώνοντας τον προϋπολογισμό ως εξής :

 

Α.    ΕΣΟΔΑ

Κ.Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟΝ

0614

ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/βάθμιας εκπαίδευσης ( άρθρ. 55 Ν. 1946/91 )

31.184,64

1321.08

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - Ανάπλαση οδού Λυκαβηττού, αναβάθμιση φωτισμού της

66.640,00

1321.10

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - Διαχείριση έργου- Σύμβουλος Τεχνικής και Οικονομικής Υποστήριξης

24.600,00

1321.19

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Δήμο Βριλησσίων

208.358,60

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

330.783,24

 

 ΝΕΟΣ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟΝ

1214.05

Επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για

Αποζημίωση υπαλλήλων που εργάστηκαν για την

αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου και 17ης Ιουνίου 2012.

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΡ1Κ-6ΕΨ

9.834,51

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9.834,51

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ : 340.617,75 ΕΥΡΩ

 

Β. ΕΞΟΔΑ

1.  ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

 

Κ.Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟΝ

10.6041

Τακτικές αποδοχές ( περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα

4.200,00

15.6021

Τακτικές αποδοχές ( περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα

3.000,00

25.6041

Τακτικές αποδοχές ( περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα

7.500,00

25.6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ

2.000,00

30.6041

Τακτικές αποδοχές ( περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα

4.610,00

30.6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

4.000,00

30.6142.05

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - Διαχείριση έργου-Σύμβουλος Τεχνικής και Οικονομικής Υποστήριξης

15.400,00

35.6041

Τακτικές αποδοχές ( περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα

13.000,00

35.6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

3.000,00

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

56.710,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥΑΠΟ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ : 56.710,00 ΕΥΡΩ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 397.327,75 ΕΥΡΩ

(340.617,75 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ  ΚΑΙ 56.710,00 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ)

 

 

2.  ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟΝ

00.6111

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

3.000,00

00.6711

Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές από την τακτική επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών

28.433,80

00.6721.02

Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ

6.000,00

10.6012

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.

1.813,63

10.6022

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.

1.658,72

10.6021

Τακτικές αποδοχές ( περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα με σύμβαση αορίστου χρόνου

11.000,00

10.6054.01

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ Ορισμένου Χρόνου

20,00

15.6022

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.

669,27

15.6052

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου Χρόνου

200,00

20.6012

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.

1.958,18

20.6022

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.

630,00

25.6012

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.

611,45

30.6012

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

766,36

30.6022

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

863,45

30.6021

Τακτικές αποδοχές ( περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα

24.000,00

30.6052.01

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου .ΙΚΑ.

3.600,00

30.6052.02

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.ΤΣΜΕΔΕ.

40,00

30.7333.10

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - Ανάπλαση οδού Λυκαβηττού, αναβάθμιση φωτισμού της

6.640,00

35.6011

Τακτικές αποδοχές ( περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα

5.000,00

35.6021

Τακτικές αποδοχές ( περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα

5.100,00

35.6022

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.

194,18

35.6052.01

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.ΙΚΑ

340,00

50.6012

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.

669,27

70.7321.09

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Δήμο Βριλησσίων

122.563,60

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

225.771,91

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 225.771,91 ΕΥΡΩ

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το αποθεματικό που ανέρχονταν, στο ύψος των

ευρώ  388.533,25 ευρω , διαμορφώνεται στο ύψος των 549.623,21 ευρώ.

 

 

Λαμβάνοντας υπ΄όψιν τα παραπάνω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο , η  οποία να :

 

 1. Εγκρίνει την 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013.
 2. Εγκρίνει την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.  

 

 

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                                                   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ   

    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

                                  

                     ΠΡΟΣ

                      Τον κ. Δήμαρχο

      Για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου                    

                                                  

Θέμα 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 89/2013 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» που αφορά στην «5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013»

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 234 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 για τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται έγκριση του δημοτικού συμβουλίου.

 

     Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την αριθμ. 89/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων», που αφορά στην «5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013».

 

 

                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                                                   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ   

    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

                                  

                     ΠΡΟΣ

                      Τον κ. Δήμαρχο

      Για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου                    

                                                 

Θέμα 3ο: Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων»

 

Σύμφωνα με το άρθρο 234 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, για τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. που αφορούν τον προϋπολογισμό, απολογισμό κλπ, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο του Προϋπολογισμού Εσόδων και Δαπανών οικ. έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων», συνοδευόμενο από την με αριθ. 67/2013 εγκριτική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

 

 

                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ   

    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

                                  

                     ΠΡΟΣ

                      Τον κ. Δήμαρχο

      Για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου                    

                                                 

Θέμα 4ο: Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων»

 

Σύμφωνα με το άρθρο 234 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, για τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. που αφορούν τον προϋπολογισμό, απολογισμό κλπ, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο του Προϋπολογισμού Εσόδων και Δαπανών οικ. έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων», συνοδευόμενο από την με αριθ. 51/2013 εγκριτική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

 

 

                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ   

    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

 

ΓΡΑΦΕΙΟ:

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

                                  

                     ΠΡΟΣ

                      Τον κ. Δήμαρχο

      Για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου                    

                                                 

Θέμα 5ο: Εξουσιοδότηση για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Βριλησσίων

 

        Η διαχείριση του Δήμου Βριλησσίων διεξάγεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου και για το σκοπό αυτό τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς (κατάστημα Βριλησσίων) οι κάτωθι λογαριασμοί.

 

 • 5072-021169-624
 • 5072-021169-667
 • 5072-052665-131

 

    Για την εύρυθμη λειτουργία της ταμειακής υπηρεσίας είχαν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με την 136 /23/03.10.2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πρόσωπα που θα κινούν με την υπογραφή τους τούς τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου  ήτοι:

 1. Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Βριλησσίων, αναπληρούμενος από την Αντιδήμαρχο Οικονομικών Αικατερίνη Χρυσοπούλου.
 2. Χρυσούλα Ραυτοπούλου, προϊσταμένη του τμήματος Ταμειακής υπηρεσίας, αναπληρούμενη από τους υπαλλήλους της ταμειακής υπηρεσίας Αικατερίνη Καμπέρη ή Παναγιώτη Μπέλλο. 

 

    Επειδή τόσο η κα Ραυτοπούλου Χρυσούλα, προϊσταμένη του τμήματος Ταμειακής υπηρεσίας, όσο και η υπάλληλος της ταμειακής υπηρεσίας Αικατερίνη Καμπέρη αποχώρησαν με συνταξιοδότηση από την υπηρεσία, παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη νέας απόφασης σύμφωνα με την οποία να ορίζει ότι τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου Βριλησσίων θα τους κινούν με την υπογραφή τους από κοινού, οι κάτωθι:

 

 1. Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Βριλησσίων, αναπληρούμενος από την Αντιδήμαρχο Οικονομικών Αικατερίνη Χρυσοπούλου, 

     2.   Η υπάλληλος της ταμειακής υπηρεσίας Ειρήνη Παπαδάτου, αναπληρούμενη

από τον υπάλληλο της ταμειακής υπηρεσίας, Παναγιώτη Μπέλλο.

 

                                                                                                     

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ   

    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

                                  

                     ΠΡΟΣ

                      Τον κ. Δήμαρχο

      Για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου                    

                                                  

Θέμα 6ο: Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Αθλητικός Σύλλογος ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ υπέβαλλε στο Δήμο μας αίτηση με αριθ. πρωτ. 19304/14-11-2013, σύμφωνα με την οποία ζητά οικονομική ενίσχυση για τη διοργάνωση τουρνουά χειροσφαίρισης μίνι, με κύριο μήνυμα την καταπολέμηση της βίας.

Βάσει του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/06) προβλέπεται ότι «Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών  επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων και των  εκκλησιαστικών, σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός  των διοικητικών ορίων του Δήμου ή της Κοινότητας, σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων  πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, καθώς και σε  πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στους οικείους Δήμους ή Κοινότητες  για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η απόφαση λαμβάνεται  εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν, που σε  καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών  εσόδων του».

Προτείνουμε να διατεθεί στον Αθλητικό Σύλλογο ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ το ποσόν των 5.000 €.

Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2013 και συγκεκριμένα την πίστωση του Κ.Α. 00.6734 με τίτλο «Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων, Σωματείων κ.λ.π.» όπου προβλέπεται συνολική πίστωση 5.000 €.

 

Για την αντιμετώπιση της δαπάνης, έχει συνταχθεί προβλεπόμενη Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 5.000,00 €υρώ, η οποία εγκρίθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε με α/α 678 στο Μητρώο Δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/10 στους Δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ, που εκδόθηκε από κοινού από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. & το Υπ. Οικονομικών.

 

Παρακαλούμε για λήψη απόφασης με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο:

 

 1. Να εγκρίνει την επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ με το ποσό των 5.000 €.
 2. Να ψηφίζει ισόποση πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 00.6734 με τίτλο «Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων, Σωματείων κλπ» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013.

 

 

                                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ   

    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΤΕΛΩΝ 0- ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΦΟΡΩΝ ΚΛΠ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

                                  

                     ΠΡΟΣ

                      Τον κ. Δήμαρχο

      Για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου                    

                                                  

Θέμα 7ο: Διαγραφή  οφειλής   του κ. Καλύβα από χρηματικό κατάλογο και επανεγγραφή

 

      Στον υπ’ αριθμ. 52/2005 χρηματικό κατάλογο, βεβαιώθηκε οφειλή   συνολικού ποσού  5.140,24 €  που αφορούσε αναδρομικά  Δημοτικά τέλη και Δημοτικό φόρο κοινοχρήστων χώρων της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην  οδό  Πλαταιών αρ.40Β στον οφειλέτη- διαχειριστή    Καλύβα  Χριστόδουλο.

     Στη συνέχεια ο εν λόγω με την υπ’ αριθμ. πρωτ  20074/28.11.2013 αίτηση του, αιτείται κατ’ αρχήν την   διαγραφή  της οφειλής από  το όνομα του και  συνέχεια   την επανεγγραφή  επιμερισμένη  στους συνιδιοκτήτες του ακινήτου. Για τον λόγο αυτό κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία περιγράφονται  οι ιδιοκτήτες που διέμεναν την αντίστοιχη χρονική περίοδο  καθώς και το ποσοστό των κοινοχρήστων ανά ιδιοκτησία ως ακολούθως:

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΗΝ ΧΡΟΝ.ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.00~31.12.04

 

 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΚΑΤΑ 2013

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ %

 

ΟΦΕΙΛΗ

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ

Α1 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ + ΑΠΟΘΗΚΗ

ΑΦΜ 042744771/ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

 

 

10,83

 

 

556,61

ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Α2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ +Α ΑΠΟΘΗΚΗ

ΑΦΜ 078449233/ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

10,83

 

556,61

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Β1 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ & ΑΠΟΘΗΚΗ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

10,82

 

556,61

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ

Β2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ & ΑΠΟΘΗΚΗ

 

ΣΥΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

8,35

 

429,09

ΣΥΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Β2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ & ΑΠΟΘΗΚΗ

 

ΣΥΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

3,21

 

165,04

ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Γ1 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ & ΑΠΟΘΗΚΗ

ΑΦΜ:042307903/ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΙΚΗ

 

11,56

 

594,13

ΚΑΛΥΒΑΣ   ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Γ2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ & ΑΠΟΘΗΚΗ

ΑΦΜ 029207079/ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

ΚΑΛΥΒΑΣ   ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

 

10,83

 

556,61

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ

Δ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ & ΑΠΟΘΗΚΗ

 ΑΦΜ.  029273199/ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

13,68

 

703,12

ΤΖΕΜΑΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΑΦΜ 014551681/ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ

 

19,89

 

1022,42

ΣΥΝΟΛΟ

 

100

5.140,24

          

     Σύμφωνα με το  άρθρο 174 του Ν. 3463/06(ΔΚΚ) το Δημοτικό Συμβούλιο με σχετική του απόφαση διαγράφει οφειλές εγγεγραμμένες σε βεβαιωτικούς καταλόγους  αν ορισμένα από τα προς διαγραφή ποσά, έγιναν κατά τρόπο λανθασμένο ως προς το   πρόσωπο του φορολογούμενου

Κατόπιν των ανωτέρω  παρακαλούμε να λάβετε σχετική  απόφαση με την οποία

 1. Να διαγραφεί η οφειλή ποσού € 5.140,24  από τον οφειλέτη Καλύβα Χριστόδουλο
 2. Τον  επιμερισμό και   επανεγραφή   του ποσού  ως ακολούθως :

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟΥ

ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ

 

 

 

10,83

 

 

556,61

ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

 

 

10,83

 

556,61

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

10,82

 

556,61

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ

 

 

8,35

 

429,09

ΣΥΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

3,21

 

165,04

ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

 

 

11,56

 

594,13

ΚΑΛΥΒΑΣ   ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

 

 

10,83

 

556,61

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ

 

 

13,68

 

703,12

ΤΖΕΜΑΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

 

 

19,89

 

1022,42

ΣΥΝΟΛΟ

100

5.140,24

 

                                                                          

                                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                                                  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ   

    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΤΕΛΩΝ - ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΦΟΡΩΝ ΚΛΠ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

                                  

                     ΠΡΟΣ

                      Τον κ. Δήμαρχο

      Για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου                    

                                                  

Θέμα 8ο: Ρύθμιση οφειλής σε δόσεις της  ιδιοκτήτριας ακινήτου κ. Άννας  Πέτροβα

 

 

 

          Με την υπ’ αριθμ. 20781/6.12.2013  αίτηση της, η κ. Αννα Πέτροβα,  ιδιοκτήτρια ακινήτου επί της οδού Μαραθώνος αρ. 13Α,,   ζητάει να καταβάλλει   το ποσό των 1.500€€  που αφορά  το δικαίωμα   3 παροχών ύδρευσης,  σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις  επικαλούμενη λόγους οικονομικής αδυναμίας.

     Σύμφωνα με τον κανονισμό της  υπηρεσίας ύδρευσης  ή δαπάνη κάθε παροχής είναι καταβλητέα εφάπαξ.

         Βάσει των διατάξεων  της παρ. 2 του άρθρου  231 του Π.Δ 410/95, οφειλές προς τους Δήμους που δεν έχουν βεβαιωθεί  ταμειακά, μπορεί  για εξαιρετικούς λόγους να καταβάλλονται σε δόσεις, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη και σχετική απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής ή μη απόφασης.

                                                                           

 

                                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                                                  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ   

    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

                                  

                     ΠΡΟΣ

                      Τον κ. Δήμαρχο

      Για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου                    

                                                 

Θέμα 9ο: Καθιέρωση εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία και καθιέρωση επταήμερης λειτουργίας καθώς και 24ωρης λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βριλησσίων για το έτος 2014

Με την παρ.3, του άρθρου 36, του Ν.3584/2007 ορίζονται τα εξής:

«Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά από πρόταση των οικείων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων ή της οικείας διοίκησης των Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων, Κοινοτήτων ή Δήμων και Κοινοτήτων μπορεί οποτεδήποτε:

α. να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας, και

β. να καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες κλάδου, ή αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, εφόσον τούτο επιβάλλεται λόγω της φύσεως της λειτουργίας ή εργασίας τους, καθιερουμένης ως μη εργάσιμης ημέρας της Δευτέρας.»

Με τις παρ.8, 9 & 10 του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 ορίζονται τα εξής:

ΠΑΡ.8. «Σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, με απόφαση των οργάνων της παρ. 3, μπορεί να ορίζονται κατά υπηρεσία, κλάδο, ειδικότητα και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή οι περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού κατά το Σάββατο ή τη Δευτέρα, εφόσον αυτό επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας. Το κατά τα ανωτέρω απασχολούμενο το Σάββατο ή τη Δευτέρα προσωπικό, καθώς και η υποχρεωτικά παρεχόμενη σε αυτό αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης καθορίζονται με απόφαση των ανωτέρω οργάνων.

ΠΑΡ 9. «Κατά την ημέρα της ανάπαυσης, ο εργαζόμενος οφείλει να απασχοληθεί λόγω εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης, μη δυναμένης να αναβληθεί. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται, ως ημέρα ανάπαυσης, άλλη εργάσιμη ημέρα εντός της προσεχούς εβδομάδας, καθοριζόμενη από την υπηρεσία. Κατά την ημέρα της ανάπαυσης δεν επιτρέπεται απασχόληση υπό μορφήν υπερωριακής ή άλλης μορφής πρόσθετης εργασίας, εκτός εάν πρόκειται για συμπλήρωση βάρδιας.

ΠΑΡ.10. «Το Σάββατο ή η Δευτέρα, κατά περίπτωση, δεν θεωρούνται ημέρες αργίας (εξαιρέσιμες) και δεν καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προσαυξήσεις».

Με το άρθρο 20 του Ν.4024/2011 ορίζονται τα σχετικά με την εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων.

 

Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (ΦΕΚ 769/Β/27.6.2006) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.Ι/14757/25-7-2011 (ΦΕΚ 1659/26-7-2011 τεύχος Β΄) καθιερώνονται οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.

Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο,

να προτείνει στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την έκδοση απόφασης εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία και την καθιέρωση επταήμερης εργασίας και 24ωρης λειτουργίας Υπηρεσιών.

 

Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσε το από 21/11/2013 έγγραφο στο Γρφαείο προσωπικού στο οποίο αναφέρεται ο συνολικός αριθμός εργαζομένων/σχέση εργασίας για τους οποίους αιτείται την καθιέρωση επταήμερης λειτουργίας καθώς και 24ωρης λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βριλησσίων για το έτος 2014.

 

Στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Βριλησσίων υπάρχουν 15 προγράμματα καθημερινά 7 ημέρες την εβδομάδα. Το προσωπικό που απαιτείται σήμερα για την πλήρωση των προγραμμάτων είναι 33 μόνιμοι υπάλληλοι δημοσίου δικαίου, 7 υπάλληλοι ΙΔΑΧ, 12 άτομα που υπηρετούν με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με προσωρινή πρόσληψη και ασφαλιστικά μέτρα καθώς 12 εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ οκτάμηνης απασχόλησης που θα προσληφθούν έως το τέλος του 2013 και θα εργαστούν και κατά τη διάρκεια του έτους 2014.

Στην υπηρεσία καθαριότητας λόγω της αποχώρησης εργαζομένων προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν, τον περιορισμό των προσλήψεων για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών και κυρίως λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών (κυκλοφοριακό, απεργίες, κλείσιμο χωματερής, τεχνικά έργα που εμποδίζουν την αποκομιδή), οι υπηρετούντες υπάλληλοι καλούνται να εργάζονται και νυκτερινές ώρες. Πέραν τούτου πρέπει να τονιστεί ότι σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινόμενων (πλημμύρες, χιόνια, πυρκαγιές κ.λ.π.) μια ομάδα εργαζομένων εργάζεται πέραν κάθε ωραρίου μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του Δήμου, για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας, ενώ τα τελευταία έτη η Υπηρεσία έχει επιφορτιστεί και με τον οδοκαθαρισμό της πόλης.

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι δημότες στο Δήμο Βριλησσίων τουλάχιστον κατά 30%, με συνέπεια να αυξάνεται και ο όγκος των απορριμμάτων. Επί πλέον τα εμπορικά καταστήματα, τα εστιατόρια και τα μεγάλα super market έχουν αυξηθεί σε τέτοιο μέγεθος στο Δήμο μας, που χρειάζονται επί πλέον προγράμματα για την κάλυψη της αποκομιδής και της ανακύκλωσης και Σάββατο και Κυριακή. Αρκετά επίσης προβλήματα έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα με την επέκταση της Λαϊκής Αγοράς, η οποία καθαρίζεται κάθε Παρασκευή από ώρα 16:00 έως 20:00.

Επιπλέον κατά τους θερινούς μήνες και για την ανάγκη προστασίας του περιαστικού Δάσους Αγ.Θεοκλήτου από πυργαγιές ομάδα εργαζομένων που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, πρόσκαιρων, εποχικών αναγκών καλείται να εργαστεί σε βάρδιες κατά τις νυχτερινές ώρες για την ασφάλεια και τη σωστή φύλαξη της περιοχής. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η απασχόληση 10 εργαζομένων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης απασχόλησης κατά τις νυχτερινές ώρες και τις Κυριακές.

 

Συνέπεια αυτής της πραγματικότητας και της ευθύνης της Υπηρεσίας για μια καθαρή πόλη και την προστασία της δημόσιας υγείας που αποτελούν αναμφισβήτητα σημαντικούς παράγοντες πολιτισμού και ανάπτυξης καθώς και της εφαρμογής της πολιτικής προστασίας και προστασίας από πυρκαγιές κατά τους θερινούς μήνες είναι η κατ’ ανάγκη λειτουργία του Τμήματος Καθαριότητας λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας της, του είδους και της μορφής εργασίας επί 24ώρου βάσεως και καθημερινά, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

 

Το Γραφείο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Τμήματος αστικού περιβάλλοντος και πρασίνου του Δήμου Βριλησσίων λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και της φύσεως της εργασίας είναι απαραίτητο να λειτουργεί όλο το 24ωρο τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και το Σάββατο. Οι βλάβες στο φωτιστικό δίκτυο της πόλης μπορούν να συμβούν οποιαδήποτε ώρα και ημέρα καθ’ όλο το έτος και πρέπει να επισκευαστούν άμεσα. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι η παρουσία ηλεκτρολόγου υπηρεσίας είναι αναγκαία βάσει νόμου σε οποιαδήποτε εκδήλωση του Δήμου που γίνεται και Σάββατα και Κυριακές. Εκτός τούτων τα φεστιβάλ που πραγματοποιούνται στο Δήμο μας δύο φορές το χρόνο απαιτούν την παρουσία ηλεκτρολόγου για λόγους ασφαλείας του κοινού μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες. Σημαντικότατη επίσης είναι η παρουσία ηλεκτρολόγου σε περίπτωση που δημιουργηθεί βλάβη στο ηλεκτρικό κύκλωμα των αντλιοστασίων της πόλης και σταματήσει η παροχή νερού. Όπως είναι προφανές πρέπει να επισκευαστούν άμεσα οι βλάβες για να τροφοδοτηθεί η πόλη με νερό.

Για τους παραπάνω λόγους και με βάση τις ανωτέρω διατάξεις και λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας εισηγούμαστε στο Δ.Σ. να εγκρίνει την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας του Τμήματος Καθαριότητας και του Γραφείου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων του Τμήματος Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Βριλησσίων καθώς και επταήμερης λειτουργίας (λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και το Σάββατο) για το έτος 2014, αναλυτικά για τις κάτωθι ειδικότητες.

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: 33 άτομα

‐ Εποπτικό προσωπικό(2 ΔΕ Εποπτών καθαριότητας και 1 ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας : 3

‐ ΔΕ Οδηγών: 7

‐ ΔΕ Χειριστών Σαρώθρων: 3

- ΔΕ Χειριστών Μηχ/τος Έργου: 1

‐ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών: 1

‐ ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: 17

‐ ΥΕ Φυλάκων:1

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ: 7 άτομα

‐ ΔΕ Οδηγών : 3

‐ ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου: 2

‐ ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: 2

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΟΧ: 12 άτομα – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΡΩΝ

‐ ΔΕ Οδηγών: 3

‐ ΔΕ Ηλεκτρολόγοι: 2

‐ ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας: 7

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 52 ΑΤΟΜΑ

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ: Από τα 19 άτομα – που σήμερα υπολογίζουμε ότι θα προσληφθούν κατά το έτος 2014 με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με δίμηνη σύμβαση, ειδικότητας ΥΕ Εργατών – δέκα (10) άτομα θα εργαστούν σε οκτάωρες βάρδιες, νυχτερινά – εξαιρέσιμα για χρονικό διάστημα δύο μηνών.

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Γραφείο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων: 1 ΑΤΟΜΟ

‐ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ: 1 ΑΤΟΜΟ

 

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για τα εξής:

Να εγκρίνει την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας του Τμήματος Καθαριότητας και του Γραφείου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων του Τμήματος Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Βριλησσίων καθώς και την εξαίρεση από την πενθήμερη εργασία και καθιέρωση επταήμερης λειτουργίας (τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και το Σάββατο) για το έτος 2013, των ανωτέρω υπηρεσιών, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας, του είδους της εργασίας των Υπηρεσιών, και την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της πόλης και για τους κάτωθι εργαζόμενους:

Α)ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: 33 άτομα

‐ Εποπτικό προσωπικό(2 ΔΕ Εποπτών καθαριότητας και 1 ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας : 3

‐ ΔΕ Οδηγών: 7

‐ ΔΕ Χειριστών Σαρώθρων: 3

- ΔΕ Χειριστών Μηχ/τος Έργου: 1

‐ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών: 1

‐ ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: 17

‐ ΥΕ Φυλάκων:1

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ: 7 άτομα

‐ ΔΕ Οδηγών: 3

‐ ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου: 2

‐ ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: 2

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΟΧ: 12 άτομα – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΡΩΝ

‐ Οδηγοί Καθαριότητας: 3

‐ Ηλεκτρολόγοι: 2

‐ Εργάτες Καθαριότητας: 7

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 52 ΑΤΟΜΑ

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ: 10 άτομα, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με δίμηνη σύμβαση, ειδικότητας ΥΕ Εργατών – δέκα (10) άτομα θα εργαστούν σε οκτάωρες βάρδιες, νυχτερινά – εξαιρέσιμα για χρονικό διάστημα δύο μηνών.

Β)ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Γραφείο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων:1 ΑΤΟΜΟ

‐ 1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

 

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς του ψηφισθέντος προϋπολογισμού του Δήμου Βριλησσίων οικονομικού έτους 2014:

Α)20.60.11,Β) 20.6051,Γ) 20. 6021,Δ)20.60.52,Ε) 20.6041,ΣΤ)20.60.54,Ζ)35.60.11,

Η) 35.60.51 σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

Μετά την έγκριση της παρούσας από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για την έκδοση της Απόφασης του Γεν.Γραμματέα.

 

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                                                  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ   

    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΕΞΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

                                  

                     ΠΡΟΣ

                      Τον κ. Δήμαρχο

      Για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου                    

                                                 

Θέμα 10ο: «Έγκριση τροποποίησης εγγυητικής επιστολής καλής πληρωμής υπέρ Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. και εξουσιοδότηση υπογραφής»

                                                

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

1.1 Προϋπολογισμός  του Δήμου

Προϋπολογισμός, με την ευρεία έννοια του όρου είναι η έκφραση της πολιτικής βούλησης της διοίκησης του Δήμου για την εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος της, εντός ενός έτους. Για το λόγο αυτό η περί προϋπολογισμού απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συνιστά μία από τις κορυφαίες πράξεις του ανώτατου  οργάνου του Δήμου.

Με τη νομική έννοια του όρου προϋπολογισμός είναι η διοικητική πράξη με την οποία προσδιορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου για το επόμενο οικ. έτος. Ως εκ τούτου βασική προϋπόθεση  της νομιμότητας των δαπανών είναι η πρόβλεψη τους στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.

Παρά τις συνεχόμενες μειώσεις των κρατικών επιχορηγήσεων (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ) και τους αυστηρούς περιορισμούς του Κράτους, η Διοίκηση του Δήμου, προσπάθησε μέσα από τον προϋπολογισμό της, να μη μεταφέρει βάρη στους Δημότες που έχουν  ήδη υποστεί «ανατροπές» στην προσωπική τους ζωή και το οικογενειακό εισόδημα. Αντίθετα προχώρησε σε μειώσεις των επιβαλλόμενων συντελεστών στα τέλη καθαριότητας και ύδρευσης.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Βριλησσίων για το 2014, αντανακλά τις συνθήκες μέσα στις οποίες συστήνεται και συγκροτείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή , τους συγκεκριμένους περιορισμούς που προκύπτουν από την ακραία δυσμενή οικονομική συγκυρία.  Έτσι, λοιπόν, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να κινηθεί στην επεξεργασία και υλοποίηση ενός προϋπολογισμού, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις που θεσπίζονται με ειδική νομοθεσία, βασισμένος στα μεγέθη και τα οικονομικά δεδομένα των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών.

Κατόπιν τούτου, υποβάλλουμε  στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσω του προϋπολογισμού το πρόγραμμα δράσης της δημοτικής αρχής για το έτος 2014.

1.2 Διατάξεις   που   ορίζουν  το περιεχόμενο του Προϋπολογισμού

 

Α.  Ο προϋπολογισμός των δήμων συντάσσεται σύμφωνα με τα κάτωθι:

.   Με τον τύπο που καθορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 7028/2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασή, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (ΦΕΚ Β' 2253), 70560/2009 (ΦΕΚ Β' 2394), 50698/2011 (ΦΕΚ Β' 2832), 47490/18.12.2012 (ΦΕΚ Β' 3390) και το άρθρο 5 της παρούσας. Οι Κ.Α. Εσόδων και Δαπανών που ισχύουν σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, προς διευκόλυνση των δήμων, αναγράφονται στο Παράρτημα 1. της παρούσας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ' αριθμ. 8/17515/29.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕ56Ν-ΛΝΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

.  Την ΚΥΑ οικ. 30842/31.07.2013 (ΦΕΚ 1896/01.08.2013 τεύχος Β'), Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».

 

Β) Δομή του προϋπολογισμού

 

1. Διαίρεση του προϋπολογισμού

 

Ειδικότερα ο προϋπολογισμός διαιρείται:

Σε δύο μέρη, εκ των οποίων το Μέρος I περιλαμβάνει τα έσοδα και το Μέρος II τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού. Στο Μέρος I (Έσοδα) υπάρχει ένας Πίνακας ανακεφαλαίωσης των εσόδων και στη συνέχεια έχουμε την ανάλυση των εσόδων σε όλες τις υποκατηγορίες. Στο Μέρος II (Δαπάνες) υπάρχει επίσης ένας Πίνακας ανακεφαλαίωσης των εξόδων.

 Διάκριση των εσόδων και των εξόδων

Τα έσοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

•Τακτικά έσοδα

•Έκτακτα έσοδα

•Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά.

•Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε.

•Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων

•Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

Τα έξοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

•Λειτουργικές δαπάνες χρήσης

•Επενδύσεις

•Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

•Αποθεματικό

Οι δαπάνες παρακολουθούνται τόσο κατά είδος όσο και κατά υπηρεσία.

 Διάκριση των Υπηρεσιών

Οι Υπηρεσίες στις οποίες κατανέμονται οι δαπάνες του προϋπολογισμού χαρακτηρίζονται με ένα διψήφιο κωδικό αριθμό ως εξής:

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

  1.3   Κατάρτιση  ψήφισης  και ελέγχου του Προϋπολογισμού

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου άρθρο 86 παρ.2Ν.3852/2010 ισχύουν τα εξής :

1.  Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος Δράσης (το οποίο σε παράρτημά του περιλαμβάνει και το τεχνικό πρόγραμμα) και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού  προς την οικονομική επιτροπή . (άρθρο 63δ& άρθρο 266 παρ 4 ν. 3852/2010,   παρ 4 άρθ. 77 ν. 4172/2013).

2.  Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού, και ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. (παρ 5 άρθ. 77 ν. 4172/2013) 

3.  Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις. Η γνώμη του Παρατηρητηρίου, οι σχετικές οδηγίες του Υπ. Εσωτερικών και η αιτιολογική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). 

4.  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , έως την 15η Νοεμβρίου, για την ψήφιση προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (του άρθρου 4 του ν. 4111/2013) σε ειδική συνεδρίαση. (άρθρο 266 & 267 Ν.3852/2010). Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 165 του ν. 3463/2006 (Α' 114). (παρ 6 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). 

5.   Υποβολή της σχετικής απόφασης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού που αποστέλλεται σε έντυπη μορφή αποτελούν:  η αιτιολογική έκθεση της οικονομικής επιτροπής , οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, το τεχνικό πρόγραμμα.  Κατά τον έλεγχο αυτόν εξετάζεται και η συμμόρφωση του Δήμου με τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. (παρ 6 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).  

6.  Αμέσως μετά την επικύρωση, γίνεται ενσωμάτωση του προϋπολογισμού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.   Διενεργείται ο έλεγχος. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.  

7.  Δημοσιεύσεις : Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου. Δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος (αρθ.159παρ.5ν.3463/06, αρθ.266παρ.6ν.3852/2010). Παράλειψη των ανωτέρω δημοσιεύσεων  δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός.  Η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (αρθ.266παρ.6ν.3852/2010) αλλά και στη «Δι@ύγεια» (αρθ.2παρ.4ν.3861/2010), αν δεν διενεργηθεί η δημοσίευση στη «Δι@ύγεια» δεν εκτελείται ο προϋπολογισμός (αρθ.4ν.3861/2010), καθώς οι προϋπολογισμοί των Δήμων εμπίπτουν στο αρθ.2παρ.4περ.6ν.3861/2010 (και ειδικότερα η δημοσίευση της περίληψης αυτού στο αρθ.3παρ.4ν.3861/2010). Η κατά τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα δημοσίευση των προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών και λοιπών οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, καθώς και η δημοσίευση των προϋπολογισμών και απολογισμών Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού πρέπει να γίνεται σε εφημερίδες που έχουν την έδρα τους στο Δήμο ή την Κοινότητα, στην οποία εδρεύει ο φορέας για λογαριασμό του οποίου γίνονται η δημοσίευση και οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του νόμου 3548/07. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, οι ανωτέρω δημοσιεύσεις καταχωρούνται σε εφημερίδα που έχει την έδρα της εντός των ορίων του νομού στον οποίο εδρεύει ο δήμος ή η κοινότητα. (N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7).

 

 

  1.4   Γενικές Αρχές Προϋπολογισμού 2014

 

 • Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισμένος, το σύνολο των δαπανών μη συμπεριλαμβανομένων των χρεολυσίων (ΚΑΕ 6516, 6517, 6518, 6526, 6527) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων αναιρουμένων των εσόδων από δάνεια (ΚΑΕ 31). Η ανωτέρω σχέση θα πρέπει να ισχύει κατά την κατάρτιση αλλά και σε κάθε αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
 • Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήμου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους (Κωδικός Αριθμός Εξόδων «85» - ύψος επισφαλειών) καθώς και το αποθεματικό (Κ.Α. Εξόδων «91»).
 • Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην παράβαση της αρχής της ισοσκέλισης, καθιστώντας τον προϋπολογισμό ελλειμματικό.
 • Νέα έργα χρηματοδοτούμενα από ίδια έσοδα εγγράφονται στον Π/Υ μόνο εφόσον στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηματοδότησή τους.
 • Σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησής τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον προϋπολογισμό, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πληρωθούν εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω χρηματοδοτούνται από επιχορηγήσεις, ανεξαρτήτως πηγής, στο σκέλος των εσόδων εγγράφονται αντίστοιχα μόνο τα ποσά που αναμένεται ότι θα αποδοθούν στο δήμο εντός του οικονομικού έτους. Σε περίπτωση δημοπράτησης και μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος και της ανάδειξης αναδόχου, πρέπει να πραγματοποιείται αναμόρφωση της ετήσιας εγγραφής του προϋπολογισμού, με αντίστοιχη μείωση του εσόδου και της δαπάνης που προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης που επιτεύχθηκε.
 • Επισημαίνεται ότι κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού εγγράφεται κάθε φορά στο σκέλος των εσόδων το σύνολο των αποδόσεων που απορρέουν από ΚΑΠ ή από φόρους και τέλη εισπραττόμενα μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ή από άλλου τύπου έσοδα, ανεξαρτήτως τυχόν κρατήσεων, κατασχέσεων, συμψηφισμού οφειλών ή απευθείας παρακράτησης από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα των τοκοχρεωλυτικών δόσεων για δάνειο που έχει συνομολογηθεί.
 • Οι ανωτέρω μειώσεις καταγράφονται ως πληρωμή εξόδων σε βάρος των Κ.Α. Εξόδων που αφορούν, με έκδοση αντίστοιχων τακτοποιητικών ενταλμάτων.
 • Κατά την κατάρτιση του Π/Υ οι προβλέψεις δαπανών για τις αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού συνοδεύονται υποχρεωτικά από λεπτομερείς καταστάσεις και πλήρη ανάλυση των πιστώσεων που είναι γραμμένες για τους σκοπούς αυτούς (όπως για τους μισθούς, τις τυχόν αυξήσεις μισθών του τακτικού και του επί συμβάσει προσωπικού καθώς και υπερωρίες και αμοιβές από συλλογικά όργανα εφόσον και μόνο αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις).
 • Για την εγγραφή δαπάνης που αφορά πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προς κάλυψη παροδικών αναγκών ή και για απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα πρέπει να προκύπτει η δυνατότητα χρηματοδότησής της από το ύψος των εγγεγραμμένων, μη ειδικευμένων για άλλο σκοπό, εσόδων.
 • Στον προϋπολογισμό εγγράφονται υποχρεωτικά οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που έχουν συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς. Σε όσες περιπτώσεις επιμηκύνεται η διάρκεια αποπληρωμής των δανείων που έχουν χορηγηθεί λόγω σχετικής διμερούς συμφωνίας μεταξύ Δήμου και πιστωτικού οργανισμού ή κατ' εφαρμογή διάταξης νόμου (π.χ. της υποπαραγράφου Γ.5. της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222), με αποτέλεσμα τη μείωση της ετήσιας δαπάνης που αφορά στην πληρωμή τοκοχρεωλυτικών δόσεων, οι σχετικές εγγραφές πρέπει να είναι μειωμένες κατά το αντίστοιχο ποσό.
 • Οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και να εγκρίνονται, αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησής του εντός του ωραρίου εργασίας. Οι δαπάνες υπηρεσιακών μετακινήσεων, προμηθειών, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κ.λ.π.. Οι πάσης φύσεως προαιρετικές δαπάνες του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 (επιχορηγήσεις Ν.Π.Δ.Δ., αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, βοηθήματα σε οικονομικά αδύνατους κ.λ.π.) πρέπει να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες, κινούμενες στα υπό του νόμου προβλεπόμενα όρια και υπό τον περιορισμό της δυνατότητας χρηματοδότησης αυτών από τις αναμενόμενες εισπράξεις του δήμου.
 • Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, το σύνολο των εσόδων που αναφέρονται στις περ. Β1 και Β2 του άρθρου 4 και η κατηγορία δαπανών «85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους» εκτιμώνται με τη μεθοδολογία που ορίζεται στην παράγραφο αυτή. Εκτιμήσεις που αποκλίνουν της μεθοδολογίας αυτής συνιστούν υπερεκτίμηση των εσόδων ή εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Η τήρηση των αναφερόμενων στο άρθρο 4 της παρούσας ελέγχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και από τις αρμόδιες για την εποπτεία των Δήμων, Αρχές και η παραβίασή τους οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010.

 

1.5 Συσχέτιση με τη Γνωμοδότηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ

Ο Προϋπολογισμός που θα σας παρουσιάσουμε και καλείστε να εγκρίνετε, ως προς το σκέλος της πρόβλεψης των εσόδων, είναι επαληθευμένος από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας,  με βάση σχετική εγκύκλιο (αρ.πρωτ. 727/24/10/2013), επομένως είναι απολύτως ρεαλιστικός και υλοποιήσιμος χωρίς να έχει παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών.

2. ΕΣΟΔΑ

 

Γενικές Αρχές Εσόδων:

 

 • Η πίστωση που εγγράφτηκε στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. Εσόδου 0611) είναι ίση με το ποσό που προέκυψε ως το γινόμενο της τακτικής μηνιαίας κατανομής (228.217,75 ) που αποδόθηκε στο δήμο πριν τη στιγμή κατάρτισης του Π/Υ του επί δώδεκα, μειωμένο κατά 1,9%.
 • Οι πιστώσεις που διατίθενται στους δήμους για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, εγγράφονται στον προϋπολογισμό τους στον Κ.Α. 0614. Το ποσό που πρέπει να εγγραφεί για τις δαπάνες αυτές υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της τελευταίας τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο πριν τη στιγμή κατάρτισης του Π/Υ (33.612,36) του επί τέσσερα. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ του έτους 2014 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.
 • Στον προϋπολογισμό, το συνολικό ποσό που εγγράφτηκε στον Κ.Α. Εσόδων «1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων» (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) πρέκυψε από το γινόμενο της τελευταίας μηνιαίας κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο μας πριν το χρόνο κατάρτισης του Π/Υ (19.400,00) του επί δώδεκα, μειωμένο αυτό κατά 53%. Για τις λοιπές δράσεις που καλύπτονται από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην Σ.Α.Τ.Α.), όπως οι επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και η πυροπροστασία, εγγράφτηκε το ποσό που αποδόθηκε στο δήμο για το έτος 2013.
 • Τα ποσά που εγγράφτηκαν στον προϋπολογισμό του 2014 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερόμενων Ομάδων Ι και ΙΙ υπολογίστηκαν διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2012 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2013 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2014 από την οικονομική επιτροπή.
 • Στον προϋπολογισμό μας εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου.
 • Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων λαμβάνονται υπ’ όψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα, για τα έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν.
 • Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, καλύπτουν υποχρεωτικά το σύνολο  των δαπανών των  αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές.
 • Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα δεν υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών.

 

Επομένως:

 

Οι εγγραφές στους επιμέρους κωδικούς αριθμούς εσόδων αναλύονται ως ακολούθως:

 

Κ.Α. 0111: Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Το ποσό των 92.000,00 € προέρχεται από μισθώματα των εξής ακινήτων:

1) του οικήματος που στεγάζει το αναψυκτήριο στην  παραρεμμάτια  περιοχή με μηνιαίο μίσθωμα  2.000 € πλέον  χαρτοσήμου.

2) του οικοπέδου στο Ο.Τ. 365,  βάσει της 5447/04 σύμβασης, με μηνιαίο μίσθωμα 4.412,36 € πλέον   χαρτοσήμου.

3) το ποσό των  10.800 € για το κυλικείο  του δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται  στο πάρκο  «Μίκης Θεοδωράκης.

 

Κ.Α. 0115: Μισθώματα από την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων

Το ποσόν των 4.000,00€ αφορά σε  ετήσιο  μίσθωμα στεγάστρων στάσεων λεωφορείων (8 στέγ. Χ 500 € έκαστο)  βάσει της αριθμ. 15301/2010 σύμβασης, η οποία προέκυψε μετά τη διενέργεια πέντε δημόσιων διαγωνισμών.

Κ.Α 0129: Λοιπά έσοδα από ακίνητα

Το ποσόν των 1.000 € αφορά σε έσοδα που, χωρίς να είναι στην κυριολεξία μισθώματα, αποτελούν ωστόσο αντάλλαγμα της χρήσης και εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας των δήμων. 

 

Κ.Α. 0211: Τόκοι κεφαλαίων

Τα έσοδα ύψους 4.500,00 € προέρχονται από τους τόκους των χρηματικών υπολοίπων του Δήμου.

 

Κ.Α. 0311: Τέλος καθαριότητας και φωτισμού     

Το τέλος καθαριότητας και φωτισμού – ενιαίο ανταποδοτικό τέλος κατά ορθότερη έκφραση – έχει τη βάση του στις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 12 του Ν. 1828/89, οι οποίες ενοποίησαν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού σε ένα ενιαίο τέλος που επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ., για την αντιμετώπιση δαπανών καθαριότητας, φωτισμού και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες, ανταποδοτικού χαρακτήρα. Ο προσδιορισμός του ύψους των εσόδων που αναμένει ο Δήμος κατά το έτος 2014 από το τέλος αυτό, έγινε με βάση την 147 /2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Το συνολικό ποσό που υπολογίζεται ανέρχεται σε 3.462.092,00 €

 

Κ.Α. 0313: Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού          

Στην ανάλυση του εν λόγω Κ.Α., 0313.01 προβλέπεται έσοδο 18.294,00 € που   αναμένεται να λάβει ο Δήμος από το ταμείο λαϊκών αγορών, ως συμμετοχή του στις δαπάνες καθαρισμού και τοποθέτησης χημικών τουαλετών στη λαϊκή αγορά.

 

Κ.Α. 0321 :Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

Το δικαίωμα παροχής (σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης) εκτιμάται στο ποσόν των 35.000 €. Το ανωτέρω ποσό εξαρτάται από την οικοδομική δραστηριότητα η όποια έχει μειωθεί.

 

Κ.Α. 0322: Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης

Στον εν λόγω Κ.Α. δεν προβλέπεται έσοδο επειδή κατά το οικ. έτος 2013 υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την εκτύπωση-εμφακέλωση και την αποστολή των λογαριασμών. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 7.11.2013 και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα , την μη έγκαιρη αποστολή των προβλεπόμενων λογαριασμών ύδρευσης του οικ. έτους 2013, για τους οποίους προβλέπεται ότι θα εισπραχθούν το οικ. έτος 2014 στον Κ.Α 2112.

 

Κ.Α. 033: Υπηρεσίας αρδεύσεως

Στον εν λόγω Κ.Α. προβλέπεται έσοδο ύψους 1.000,00  € από τα δικαιώματα σύνδεσης με το αρδευτικό δίκτυο 500,00€ και 500,00 € από τέλος αρδεύσεως.

 

Κ.Α. 0341: Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο

Από τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης και την κατασκευή αγωγών προβλέπονται  έσοδα ποσού 10.000,00 €. Το ανωτέρω ποσό εξαρτάται από την  οικοδομική δραστηριότητα η οποία έχει μειωθεί.

 

Κ.Α. 0441 : Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας

Η πρόβλεψη για το έτος 2013 σε έσοδα από Τ.Α.Π. ανέρχεται στο ύψος του 815.000,00 €  βάσει της απόδοσης κατά το έτος 2013 (για  το  έτος  2013 έχει  βεβαιωθεί το ποσόν 504.254,98 € και αναμένονται απομείνασες εισπράξεις από την ΔΕΗ και  τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας).

 

 Κ.Α. 0452 :Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών

 Τα τέλη των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχουν πλέον καθοριστεί σε ποσοστό 0,5%. επί των ακαθαρίστων εσόδων τους. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 58 καταστήματα του Δήμου μας.  Η πρόβλεψη για το 2014 διαμορφώνεται στο ποσόν των 40.000,00 € .

 

Κ.Α. 0461 :Τέλη κοινοχρήστων χώρων και λοιπά δικαιώματα.

 

Τα τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων (καταστήματα, περίπτερα, κατάληψη πεζοδρομίων για τοποθέτηση εποχιακών ειδών, οικοδομικών ειδών κλπ) βασίζονται στις διατάξεις του άρθρου 13  του από 24/9-20/10/58 Β.Δ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 και τα τέλη για την διέλευση δικτύων κινητής τηλεφωνίας, ποσόν  113.500,00 €.

           

Κ.Α. 0462 : Τέλη διαφήμισης

Περιλαμβάνονται έσοδα ποσού 500,00,00 € από τέλη διαφήμισης που αφορούν διαφημιστικές πινακίδες.

 

Κ.Α. 0463 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων

Προβλέπεται έσοδο ποσού 500,00 €

 

Κ.Α. 0468 : Τέλη αδειών οικοδομών

Τα τέλη αδειών οικοδομών (αρ. 23 παρ. 1 ΒΔ 24/9-20/10/58) καταβάλλονται στις ΔΟΥ πριν την έκδοση κάθε οικοδομικής άδειας και αποδίδονται από αυτές στο δικαιούχο Δήμο. Η πρόβλεψη  για  το 2014 είναι 4.000,00€ .

 

Κ.Α. 0511:Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων

Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, που προβλέπεται από το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 1080/80 επιβάλλεται ανά μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος. Μαζί  με τα νέα κτίσματα και τις οίκοθεν εισπράξεις που θα διενεργηθούν από το ταμείο του Δήμου αναμένεται συνολική είσπραξη ύψους 1.119.270.00 €.

 

Κ.Α. 0512  :Φόρος ζύθου

Ο φόρος ζύθου (άρθρο 9Ν.Δ. 703/70 και αρθρ. 12 παρ. 1 Ν. 1080/80) εισπράττεται  από τις ΔΟΥ και κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό, από τον οποίο κατανέμεται στους ΟΤΑ με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών. Η πρόβλεψη ανέρχεται στο ποσό των 19.000,00 € .

 

Κ.Α. 0521: Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο

Για το οικ έτος 2014 αναμένεται να βεβαιωθεί ποσόν 10.000,00 ευρώ . 

 

 Κ.Α. 0611:ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών

Το ετήσιο ποσό των ΚΑΠ υπολογίζεται σε 2.686.579,40  € και έχει υπολογισθεί με βάση το ποσό που προκύπτει ως γινόμενο της τακτικής μηνιαίας κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο, πριν την στιγμή της κατάρτισης του Π/Υ, επί δώδεκα, μειωμένο κατά 1,9%.

 Η διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ του έτους 2014 θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση (παρ. 7 του αρθ. 5 της ΚΥΑ υπ’ αριθ. 47490/2012). 

 

Κ.Α. 0614: ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης 

 Η πρόβλεψη εσόδων 134.449,94,00 € εξυπηρέτησης λειτουργικών αναγκών των σχολείων. Το ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισμό για τις δαπάνες αυτές υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της τελευταίας τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο, πριν την στιγμή κατάρτισης του Π/Υ επί τέσσερα.

 

Κ.Α. 0619.05: ΚΑΠ για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 3752/2009 : Εγγράφεται ποσόν 302.095,64 €.

 

Κ.Α. 0713: Παράβολα για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων

Προβλέπονται έσοδα 4.000,00 €  από την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων σύμφωνα με το άρθρο 80 του ΚΔΚ.

 

Κ.Α. 0715: Τέλος διαφήμισης

Προβλέπονται έσοδα 48.935,00 € από τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ’ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 που εισπράττεται  από τις ΔΟΥ και αποδίδεται στο Δήμο.

 

Κ.Α. 0716:Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών

Προβλέπονται έσοδα 5.000,00€ από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2946/01 (η αρμοδιότητα για την παραλαβή των αιτήσεων πολιτών τρίτων χωρών για χορήγηση ή ανανέωση αδειών διανομής, δεν έχει μεταφερθεί μέχρι σήμερα στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και ως εκ τούτου εγγράφουμε το ανωτέρω έσοδο).

 

Κ.Α. 0718.01: Έσοδα από παράβολα εγγραφής αλλοδαπών στο Δημοτολόγιο (ν. 3284/2004)

Προβλέπεται ποσόν 1.000,00 €.

 

Κ.Α. 1115: Έσοδα προσκύρωσης και αναλογισμού, προϋπολογίζονται σε 10.000,00€.

 

 

Κ.Α.  1214: Επιχορηγήσεις έκτακτες για κάλυψη λειτουργικών αναγκών

Προβλέπεται ποσόν 42.600,00 € στον Κ.Α. 1214.02 ως επιχορήγηση του Υπ. Εσωτερικών για πολιτική προστασία

 

Κ.Α.  131 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

Στον κωδικό 131 «Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες» εγγράφονται α) τα έσοδα από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών – πρώην ΣΑΤΑ ποσού 109.416,00 € και β) τα έσοδα από ΚΑΠ που αφορούν επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (πρώην ΣΑΤΑ σχολείων) ποσού 45.300,00 €.

 

Στον κωδικό 132 «Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα»

 

1.  Κ.Α  1321.08-ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-Ανάπλαση οδού Λυκαβηττού, αναβάθμιση φωτισμού της, ποσού 144.648,00 €.

2. Κ.Α 1321.09-ΥΠΕΚΑ/ΚΑΠΕ-Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών, ποσού 233.700,00€.

3.   Κ.Α 1321.10- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-Διαχείριση έργου-Σύμβουλος Τεχνικής και Οικονομικής Υποστήριξης, ποσού 17.220,00€.

4. Κ.Α 1321.19-ΥΠΕΚΑ-ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-Ολοκληρωμένη Παρέμβαση εξοικονόμησης Ενέργειας στον Δήμο Βριλησσίων, ποσού 285.983,60€.

5.  Κ.Α 1328.01-Τεχνική Βοήθεια Δήμου Βριλησσίων για ωρίμανση έργων (ΕΣΠΑ-πρώην ΜΟΔ),ποσού 50.000,00  €.

6.  Κ.Α 1328.02- ΕΣΠΑ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013.  Περιβαλλοντική ανάπλαση κεντρικού αστικού ιστού Βριλησσίων. Διαμόρφωση Ο.Τ 310 σε χώρο παιχνιδιού και αναψυχής, ποσού 2.000,00 €.

Ποσόν 102.272,12 € προβλέπεται ως επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 και κατανέμεται σε έργα και δράσεις του τεχνικού προγράμματος.

 

Κ.Α. 1411: Προϊόν δωρεάς

Προβλέπονται έσοδα ποσού  1.000 €

 

Κ.Α. 151: Προσαυξήσεις – Πρόστιμα – Παράβολα

Προβλέπονται έσοδα 42.500,00 € που προκύπτει από την άθροιση των ποσών που έχουν εγγραφεί στους αντίστοιχους κωδικούς 1511 έως 1519  και αφορούν στην είσπραξη προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης πληρωμής, σε πρόστιμα ΚΟΚ και σε κάθε είδους πρόστιμα και χρηματικές ποινές.

 

Κ.Α 1699: Λοιπά έκτακτα έσοδα

Στον κωδικό αυτό εγγράφονται έκτακτα έσοδα ,όπως τεύχη δημοπράτησης, έσοδο από την ανακύκλωση, συνολικό ποσό 500,00 €.

 

 

Κ.Α. 2111- 2119: Έσοδα ΠΟΕ τακτικά που βεβαιώνονται για πρώτη φορά

Στους κωδικούς αυτούς εγγράφονται απαιτήσεις του Δήμου παρελθόντων οικ. ετών  που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν σε έσοδα από τέλη καθαριότητας & Φ.Η.Χ., ύδρευσης, αποχέτευσης, 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων  και τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.

1)Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ποσό 30.000,00€. Ο Δήμος ήδη έχει ξεκινήσει τις ενέργειες για την διεκδίκηση των δημοτικών τελών από ιδιώτες παρόχους που δεν τα έχουν αποδώσει.

2)Τακτικά έσοδα από  τα τέλη  ύδρευσης 4ου,

τριμήνου του 2012 και 1ου  2ου, 3ου, και 4ου,

τριμήνου έτους 2013,  συνολικού ποσού 2.502.762,24 €.

3)Τακτικά έσοδα από τέλη  αποχέτευσης, ποσό 10.000,00€.

4)Τακτικά έσοδα από τέλη  άρδευσης, ποσό 1.000,00€.

5)Τακτικά  έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας, ποσό 30.000,00€.

6)Τακτικά  έσοδα  επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών, ποσό 16.000,00€.

7)Τακτικά  έσοδα από λοιπά έσοδα, τέλη  κατάληψης κοινοχρήστων  χώρων, ποσό 10.000€.

8)Τακτικά έσοδα από Φ.Η.Χ, ποσό  5.000,00€.

9)Τακτικά έσοδα από τα τέλη διαφήμισης, ποσό 2.500,00€

10)Έσοδα από μισθώματα, ποσό 2.500,00€

 

 Κ.Α. 2211 : Έσοδα ΠΟΕ έκτακτα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά

Στον κωδικό αυτό εγγράφονται έκτακτα έσοδα από πρόστιμα ΚΟΚ, τελών κατάληψης, εσόδων τέλους 0,5% κ.λ.π. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά και αφορούν παρελθόντα έτη και βασίζονται σε αποφάσεις της φορολογικής επιτροπής και του δημοτικού συμβουλίου. Συνολικό ποσό 20.000,00€.

 

 

Κ.Α. 3211-3219 :Εισπρακτέα υπόλοιπα Π.Ο.Ε από τακτικά έσοδα

Στους  κωδικούς αυτούς επαναβεβαιώνονται τα εισπρακτέα υπόλοιπα των Π.Ο.Ε από τέλη καθαριότητας, ύδρευσης, αποχέτευσης, 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων, κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, διαφήμισης και μισθώματα. Συνολικό ποσό 1.146.118,56€

 

 

Κ.Α. 3221 : Εισπρακτέα υπόλοιπα Π.Ο.Ε από έκτακτα έσοδα

Το ποσό των 30.072,84 € υπό Κ.Α. 3221.01 αφορά την ετήσια δόση από  αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας που κατέβαλλε ο Δήμος για λογαριασμό των υπόχρεων και εισπράττεται σε ετήσιες δόσεις,  γι΄αυτό και επαναβεβαιώνεται.

Το ποσόν των 124.396,21€ υπό Κ.Α. 3221.02,03,04,05 αφορά διάφορα πρόστιμα που επιβάλλονται σε είσπραξη εσόδων που αφορούν κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, παραβάσεις ΚΟΚ, τέλη 0,5%

 

Κ.Α. 4111-4142: Συνταξιοδοτικές& Ασφαλιστικές  εισφορές – φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις

Εγγράφονται ποσά που αφορούν εισπράξεις  από φόρους, λοιπές κρατήσεις, εργοδοτικές – ασφαλιστικές εισφορές και τα οποία εγγράφονται αντίστοιχα και στους Κ.Α. εξόδων για την απόδοσή τους σε τρίτους και στο Δημόσιο. Συνολικό ποσό 2.374.154,05 €.

 Ειδικότερα επί του συνόλου στον Κ.Α. 4124: Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις έχουν εγγραφεί αναλυτικά :

 

 1. Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις ΚΑ 4124.00 ,ποσό  3.312,00€
 2. Φ.Π.Α  13%  (τέλη ύδρευσης) ΚΑ 4124.01, ποσό 325.392,05€
 3. Φ.Π.Α  23%  (δικαίωμα σύνδεσης ύδρευσης – αποχέτευσης) ΚΑ 4124.02, ποσό 12.650,00€

 

Κ.Α. 421: Από επιστροφές χρημάτων συνολικό ποσό 57.000,00 €.

 

Κ.Α. 5111- 5122: Χρηματικά υπόλοιπα

Το χρηματικό υπόλοιπο ανήλθε στο ποσόν των 2.276.450,19 €.

 

2. ΕΞΟΔΑ

 

Οι εγγραφές στους επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων αναλύονται  ως ακολούθως:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

60. Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού

Στους λογαριασμούς της κατηγορίας 60 εγγράφονται οι δαπάνες για κάθε είδους προσωπικό, πλην αυτού που απασχολείται με συμβάσεις έργου . Οι αμοιβές υπαλλήλων για το έτος 2014 έχουν υπολογισθεί με το ενιαίο μισθολόγιο, όπως ισχύει. Ειδικότερα:

 

601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 601 εγγράφονται οι κάθε είδους αποδοχές του μόνιμου προσωπικού, οι δαπάνες για την υπερωριακή απασχόληση αυτών, την απασχόληση κατά τις αργίες και για άλλες πρόσθετες αμοιβές καθώς και αμοιβές υπαλλήλου που αναμένεται από μετάταξη.

Στον ΚΑ 6012 εκτός των υπερωριών, έχει υπολογισθεί  η αναγκαία πίστωση για την αμοιβή του υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου .

  Αναλυτικά για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας, ο αριθμός των υπαλλήλων του Δήμου μας έχει ως εξής:

10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ : 24 υπάλληλοι

20. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 35 υπάλληλοι

25. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: 15 υπάλληλοι

30. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 13 υπάλληλοι

35. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ:3 υπάλληλοι

50. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: 4 υπάλληλοι με διαθεσιμότητα μέχρι 5/2014

 

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 602 εγγράφονται οι αποδοχές, οι δαπάνες για την  υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού, την απασχόληση κατά τις αργίες και για άλλες πρόσθετες αμοιβές, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Αναλυτικά για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας ο αριθμός των υπαλλήλων του Δήμου μας έχει ως εξής:

10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ : 20  υπάλληλοι και 11 σχολικοί φύλακες

 σε διαθεσιμότητα έως 3/14.

15. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: 12 υπάλληλοι

20. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 7 υπάλληλοι

25. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ : 1 υπάλληλος

30. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 9 υπάλληλοι

35. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 8 υπάλληλοι

 

603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 603 «Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων» εγγράφονται οι αποδοχές των μετακλητών υπαλλήλων. Σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΣΤ1 του άρθρου μόνου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/2012 Α΄) από 1/1/2013 οι θέσεις ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων στους ΟΤΑ επανακαθορίζονται και σε Δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως τέσσερεις συνιστώνται δύο θέσεις. Στην υποκατηγορία 603 έχουν εγγραφεί αποδοχές δύο ειδικών συνεργατών και του γενικού γραμματέα του Δήμου.

604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λπ.)

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 604 εγγράφονται οι τακτικές αποδοχές και οι αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση του κάθε είδους προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (εποχιακό προσωπικό, εργαζόμενοι με δίμηνες συμβάσεις κ.λπ.). Στην ίδια υποκατηγορία έχουν υπολογισθεί  και οι αποζημιώσεις των ασκούμενων σπουδαστών. Αναλυτικά για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας έχουν ληφθεί υπ’ όψη:

 • Στην υπηρεσία (10): οι αποδοχές δύο (2) υπαλλήλων οι οποίοι εργάζονται με προσωρινή διαταγή και έξι (6) σπουδαστών ΤΕΙ για δωδεκάμηνη πρακτική άσκηση.
 • Στην υπηρεσία (20): οι αποδοχές δώδεκα (12) ατόμων Ι.Δ. Ορισμένου χρόνου με 8μηνη σύμβαση και οχτώ (8) ατόμων Ι.Δ. Ορισμένου χρόνου με 2μηνη σύμβαση, για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών της υπηρεσίας λόγω της μείωσης προσωπικού και της απαγόρευσης προσλήψεων. Ο υπολογισμός των προσλήψεων έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 για τις εγκρίσεις εποχικού προσωπικού.

Επιπλέον στην υπηρεσία εργάζονται τέσσερεις (4) υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. με προσωρινή πρόσληψη από προκήρυξη πρόσληψης μόνιμου προσωπικού του ΑΣΕΠ και οχτώ (8) υπάλληλοι με ασφαλιστικά μέτρα.

 • Στην υπηρεσία (25): οι αποδοχές ενός (1) υπαλλήλου Ι.Δ.Ο.Χ. μέχρι τον Ιούλιο του 2014 και ένας υπάλληλος με πρόβλεψη για το 2014.
 • Στην υπηρεσία (35): οι αποδοχές ενός (1) υπαλλήλου με ασφαλιστικά μέτρα και ενός ακόμα υπαλλήλου με οκτάμηνη σύμβαση .
 • Στην υπηρεσία (70): οι αποδοχές τριών (3) υπαλλήλων οδηγών Ι.Δ.Ο.Χ.

 

605 Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 605 εγγράφονται οι εργοδοτικές εισφορές, ταξινομημένες ανά κατηγορία προσωπικού.

 

606 Παρεχόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 606 εγγράφονται τα πρόσθετα έξοδα για το προσωπικό όλων των κατηγοριών (μόνιμοι, συμβασιούχοι κ.λπ.). Στον ΚΑ 6063 έχει υπολογισθεί δαπάνη για την προμήθεια γάλακτος προσωπικού και για τα μέσα  ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

 

607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 607 εγγράφονται τα έξοδα για την εκπαίδευση του προσωπικού όπως συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κ.λπ. και άλλες δαπάνες που αφορούν πρόσληψη και επιμόρφωση του προσωπικού.

 

Κωδικός 61. Αμοιβές Αιρετών και τρίτων

Στους κωδικούς της κατηγορίας 61 εγγράφονται οι αμοιβές αιρετών και τρίτων οι οποίοι δεν συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, μεταξύ των οποίων και αμοιβές των απασχολουμένων με συμβάσεις έργου. Ειδικότερα:

 

611 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 611 «Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών» εγγράφονται δαπάνες για δικηγόρους,  δικαστικούς επιμελητές, έναν γιατρό εργασίας, αμοιβή ορκωτών λογιστών και τριών (3) ελεύθερων επαγγελματιών με σύμβαση έργου. Επιπλέον προβλέπεται η αμοιβή λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών με σύμβαση μίσθωσης εργασίας.

 

612 Δαπάνες αιρετών

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 612 «Δαπάνες Αιρετών» εγγράφεται η αντιμισθία του δημάρχου, δύο αντιδημάρχων και του προέδρου δημοτικού συμβουλίου.

 

613 Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 613 «Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών» εγγράφονται έξοδα που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία,

Στον ΚΑ 00. 6131.01  έχει υπολογισθεί δαπάνη συνολικά για δύο άτομα που έχουν προχωρήσει σε ασφαλιστικά μέτρα και απασχολούνται προς το παρόν με προσωρινή διαταγή.

Στον ΚΑ 00. 6131.02  έχει υπολογισθεί δαπάνη για αμοιβή Ληξιάρχου-Δημότη Δήμου Βριλησσίων.

 

614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 614 «Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου» εγγράφονται τα έξοδα για τρίτους οι οποίοι έχουν την μορφή νομικού προσώπου και παρέχουν υπηρεσίες στους δήμους (εταιρείες, ΝΠΔΔ, κ.λπ.) Τέτοιες είναι οι αμοιβές για την εργασία εκτύπωσης και αποστολής των λογαριασμών ύδρευσης,  για ηχογράφηση και έκδοση πρακτικών, Ο.Ε Και επιτροπής ποιότητας ζωής, μεταφορά εισπράξεων ταμείου, περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων.

 

615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 615 «Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης» εγγράφονται, το ποσοστό που παρακρατεί η ΔΕΗ κ.λ.π. ιδιώτες πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας , για την είσπραξη των δημοτικών τελών, η προμήθεια του Τ.Π. & Δανείων για την απόδοση των κρατικών επιχορηγήσεων και  άλλα έξοδα που γίνονται, προκειμένου να καταστεί δυνατή η βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων.

 

616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 616 «Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων» εγγράφονται λοιπές  αμοιβές και έξοδα τρίτων που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις άλλες υποκατηγορίες της κατηγορίας 61.

 

Κωδικός 62. Παροχές τρίτων

Στον λογαριασμό της κατηγορίας αυτής καταχωρούνται τα έξοδα για παροχές τρίτων όπως οργανισμών κοινής ωφέλειας, ενοίκια, ασφάλιστρα κ.λπ. Αναλυτικότερα:

 

621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 621 «παροχές παραγωγικής διαδικασίας» εγγράφονται οι δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα, νέες συνδέσεις, αύξηση ισχύος, νερό κ.λπ., που χρησιμοποιούνται στην «παραγωγική» διαδικασία του δήμου. Τέτοιες είναι οι δαπάνες για το φωτισμό οδών και πλατειών (υπηρεσία 20. καθαριότητας ), το ρεύμα για την κίνηση αντλιοστασίων - προμήθεια ύδατος ενίσχυσης δικτύου (υπηρεσία 25. ύδρευσης) και γενικά η προμήθεια αυτών των αγαθών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν άμεσα στην παραγωγή των υπηρεσιών τις οποίες παρέχει ο δήμος στους δημότες.

 

622 Επικοινωνίες

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 622 «Επικοινωνίες» εγγράφονται έξοδα για ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη, δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3274/2004, της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3345/2005 και της παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 3491/2006), έξοδα για εταιρείες ταχυμεταφορών κ.λπ.

 

 

623 Ενοίκια - Μισθώματα

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 623 «Ενοίκια – Μισθώματα» εγγράφονται τα μισθώματα που καταβάλλει ο Δήμος για τα κτίρια που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας,  τη στέγαση του ΚΕΠ και του 1ου κέντρου νεότητας.

 

625 Ασφάλιστρα

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 625 «Ασφάλιστρα» εγγράφονται τα ασφάλιστρα για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων του Δήμου.

 

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 626 «Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους» εγγράφονται τα έξοδα επισκευής και συντήρησης παγίων περιουσιακών στοιχείων του δήμου, (που δεν χαρακτηρίζονται ως έργα) όπως η συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων των κτιρίων (υδραυλικών- ηλεκτρολογικών κ.λ.π.), η συντήρηση μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων – εφαρμογών λογισμικού.

 

 

631 Φόροι

632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

633 Διάφοροι φόροι και τέλη

Στους Κ.Α. της κατηγορίας 63 εγγράφονται οι δαπάνες για τα  τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων, το ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας και λοιποί φόροι που βαρύνουν το Δήμο.

 

Κωδικός 64. Λοιπά Γενικά έξοδα

641 Έξοδα μεταφορών

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 641 «Έξοδα μεταφορών» εγγράφονται τα έξοδα κινήσεως των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά κ.λπ.), τα έξοδα μεταφοράς των διαφόρων αγαθών από τρίτους και η προμήθεια πετρελαίου για θέρμανση κτιρίων του Δήμου.

 

642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 642 «Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών» εγγράφονται τα έξοδα κινήσεως, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης των μετακινούμενων για υπηρεσία αιρετών, υπαλλήλων και τρίτων.

 

643-644 Δημόσιες σχέσεις - Συνέδρια και εορτές

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 643 & 644 έχουν εγγραφεί δαπάνες για τη φιλοξενία αντιπροσωπειών, δαπάνες αντιμετώπισης των εθνικών και τοπικών εορτών.

 

645-646  Συνδρομές- Έξοδα δημοσιεύσεων

Στους Κ.Α. των υποκατηγοριών 645-646 «Συνδρομές- δημοσιεύσεις» εγγράφονται έξοδα συνδρομών σε εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα, internet, βάσεις πληροφοριών κ.λ.π., έξοδα δημοσίευσης  του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, καθώς επίσης και τα έξοδα της υποχρεωτικής δημοσιεύσεως ανακοινώσεων για τους διαγωνισμούς του  δήμου.

 

Κωδικός 65. Πληρωμές για την εξυπηρέτηση Δημόσιας πίστης

Στην υποκατηγορία 651 έχει εγγραφεί ποσόν για συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων καθώς και αμοιβές και προμήθειες τραπεζών.

 

652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)

 

Στην υποκατηγορία 652 έχει εγγραφεί ποσόν για την ετήσια  τοκοχρεωλυτική δόση των δανείων του Δήμου και της πρώην Κοινωφελούς Επιχείρησης Βριλησσίων κατόπιν των αριθ. 171 & 172/2012 Αποφάσεων για την ρύθμιση των δανείων σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/12-11-2012 τ. Α΄)

 

Κωδικός 66. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

Στους κωδικούς της κατηγορίας 66 έχουν εγγραφεί δαπάνες για την προμήθεια εντύπων, γραφικής ύλης, φωτοτυπικού υλικού, αναλωσίμων Η/Υ, ειδών υγιεινής και καθαριότητος , καυσίμων για θέρμανση κτιρίων, υλικών συντήρησης κτιρίων όπως οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, υλικών ελαιοχρωματισμού κ.λ.π., προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων.

 

Κωδικός 67. Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις – Παροχές – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις –  Δωρεές

Στους κωδικούς της κατηγορίας 67 εγγράφονται οι μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, όπως υποχρεωτικές εισφορές, επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα, σωματεία κ.λ.π. Αναλυτικότερα:

Έχει εγγραφεί ποσόν για την ετήσια επιχορήγηση των Νομικών Προσώπων του Δήμου βάσει του καταστατικού τους, ( Π.Α.Ο.ΔΗ.Β 450.000,00, Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 800.000,00 , συμμετοχή στις δαπάνες λειτουργίας της Υπηρεσίας Επιτρόπου, την ετήσια τακτική επιχορήγηση των Σχολικών επιτροπών από το Υπουργείο Εσωτερικών  Στον ίδιο κωδικό συμπεριλαμβάνονται οι υποχρεωτικές εισφορές στον ΕΣΔΝΑ και στον Σύνδεσμο 21 ΟΤΑ και ΣΠΑΠ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 

Στους λογαριασμούς της ομάδας αυτής εγγράφεται το επενδυτικό πρόγραμμα του Δήμου.

 

Επιπλέον στην υποκατηγορία 742 (Υπηρεσία Πολεοδομίας 40)

αναγράφονται δαπάνες για:

 • Τοπογραφικές εργασίες, πράξεις αναλογισμού, και
 • Αποζημιώσεις ιδιωτών λόγω ρυμοτομίας κατόπιν τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

 

713 Προμήθειες Παγίων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 713 εγγράφονται οι δαπάνες προμήθειας κινητών παγίων περιουσιακών στοιχείων (μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, επίπλων, κ.λπ.) Αναλυτικά :

Υπηρεσία 10. Το ποσόν θα καλύψει προμήθειες λογισμικού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών μηχανών, εξοπλισμού για το πρόγραμμα LIVE CITY,  και πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων.

Υπηρεσία 15. Το ποσόν θα καλύψει την αγορά εξέδρας .

Υπηρεσία 20. Οι προμήθειες παγίων της υπηρεσίας καθαριότητας που έχουν υπολογισθεί στη μελέτη των ανταποδοτικών τελών και περιλαμβάνουν:

Προμήθεια δύο συμπιεστών κοντέινερ και ενός τράκτορα, προμήθεια μηχανήματος μετατροπής φυτικών ελαίων σε βιοντίζελ, προμήθεια ελαστιχοφόρου φορτωτή, ενός φορτηγού με ανατροπή, προμήθεια ενός επιβατηγού αυτοκινήτου, έπιπλα σκεύη, φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού, λοιπού εξοπλισμού (ασύρματοι – πιεστικό μηχάνημα κλπ), φυσητήρες χειρός οδοκαθαριστών, επιδαπέδιους κάδους,  βυθιζόμενους και κομποστοποίησης, πυροσβεστήρες και διασκορπιστή άλατος. Οι υπόλοιπες προμήθειες παγίων της υπηρεσίας που θα πραγματοποιηθούν στο έτος 2014 είχαν υπολογιστεί στη μελέτη των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2013 και δεν επιβαρύνουν με νέα τέλη τους δημότες .

Υπηρεσία 25. Στην υπηρεσία ύδρευσης καλύπτονται ανάγκες εξοπλισμού αντλιοστασίων , προμήθειες εργαλείων και η προμήθεια ενός ημιφορτηγού για τη μετακίνηση του προσωπικού συνεργείων ύδρευσης.

Υπηρεσία 30. Οι προμήθειες παγίων της τεχνικής υπηρεσίας εγγράφονται στο ενσωματωμένο ετήσιο πρόγραμμα δράσης – τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

Υπηρεσία 35.  Στην υπηρεσία πρασίνου η προμήθεια δύο ημιφορτηγών, αλυσοπρίονων, χλοοκοπτικών μηχανών, θαμνοκοπτικών, φυσητήρων κλπ και ψαλιδιών, πριονιών κλπ εξοπλισμού.

Υπηρεσία 70. Η προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων γραφείων και χώρων υγιεινής εγγράφεται στο ενσωματωμένο ετήσιο πρόγραμμα δράσης – τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

 

Κωδικός 73. Έργα και 74. Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

 

Στους κωδικούς της κατηγορίας 73-74 εγγράφονται τα έργα του δήμου κατά κατηγορία, και οι δαπάνες για την εκπόνηση μελετών που αφορούν την εκτέλεση κτιριακών ή άλλων έργων , κατανεμημένα στην κάθε υπηρεσία.

Στην κατηγορία αυτή δηλαδή παρακολουθείται το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου το οποίο αναλυτικά βρίσκεται ενσωματωμένο στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε., ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

 

Κωδικός 81. Πληρωμές που αφορούν υποχρεώσεις από Παρελθόντα Οικονομικά έτη

Στον Κ.Α. 80.8115  αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις για δαπάνες που έγιναν τα προηγούμενα οικονομικά έτη και οι οποίες δεν πληρώθηκαν. Επίσης έχει προβλεφθεί ποσόν για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου που αφορά στον μήνα Δεκέμβρη και θα βαρύνει το επόμενο έτος, υπερωρίες, νυχτερινά και εξαιρέσιμα μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, μη αποδοτέες κρατήσεις μισθοδοσίας λόγω λήξης Οικ. Έτους και κάθε άλλη εκκαθαρισμένη απαίτηση που δεν κατέστη δυνατή η εξόφλησή της εντός του τρέχοντος έτους.

 

Κωδικός 82. Λοιπές Αποδόσεις

 

Η κατηγορία αυτή αφορά αποδόσεις σε τρίτους (δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία) των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών. Οι κωδικοί αυτοί στην ουσία δεν αποτελούν δαπάνες για τον δήμο αλλά είναι ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς.

 

821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών

 

822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων

 

823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών

 

824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων

 

825 Πάγιες προκαταβολές

 

826 Λοιπές επιστροφές

 

Στις υποκατηγορίες 825 και 826 εγγράφονται οι πιστώσεις για τη χορήγηση πάγιας προκαταβολής και για επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.

 

Κωδικός 85. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη

 

Στο λογαριασμό αυτό, που επανατίθεται σε ισχύ με την παρ. 3 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 47790/2012, παρακολουθείται η πρόβλεψη μη είσπραξης των εισπρακτέων υπολοίπων από τα προηγούμενα οικονομικά έτη.

 Στους κωδικούς 32 των εσόδων εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις του δήμου που έχουν βεβαιωθεί κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη και στον ΚΑ 85 εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2013 σύμφωνα με την μεθοδολογία που αναπτύσσεται στο άρθρο 5 της ανωτέρω ΚΥΑ.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

 

Η ομάδα εξόδων 9 αποτελείται από ένα μόνο κωδικό, με το ποσό που προβλέπεται για την ενίσχυση πιστώσεων που αποδεικνύονται ανεπαρκείς ή και για την εγγραφή νέων πιστώσεων, που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Το ύψος του αποθεματικού που εγγράφεται στον κωδικό αυτόν, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπεται από το άρθρο 161 του ΚΔΚ (ποσοστό 5% των τακτικών εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό).

Η συνοπτική κατάσταση του Προϋπολογισμού οικ έτους 2014 έχει ως εξής:

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

 

 

 

 

01

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

97.000,00

 

 

02

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

4.500,00

 

 

03

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

3.526.386,00

 

 

04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

973.500,00

 

 

05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1.148.270,00

 

 

06

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3.123.124,98

 

 

07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

58.935,00

 

 

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

8.931.715,98

 

 

11

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

10.000,00

 

 

12

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

42.600,00

 

 

13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

990.539,72

 

 

14

ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

1.000,00

 

 

15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ

42.500,00

 

 

16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

500,00

 

 

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

1.087.139,72

 

 

21

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

2.609.762,24

 

 

22

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

20.000,00

 

 

2

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

2.629.762,24

 

 

32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

1.300.587,61

 

 

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

1.300.587,61

 

 

41

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

2.374.154,05

 

 

42

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

57.000,00

 

 

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

2.431.154,05

 

 

51

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

2.276.450,19

 

 

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

2.276.450,19

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

18.656.809,79

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑ

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

 
 

00

Γενικές Υπηρεσίες

3.872.770,59

 

10

Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες

1.320.818,86

 

15

Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

341.700,00

 

20

Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

3.456.654,00

 

25

Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης

2.618.286,00

 

30

Υπηρεσία Τεχνικών έργων

1.804.115,00

 

35

Υπηρεσίες πρασίνου

618.420,80

 

40

Υπηρεσία Πολεοδομίας

13.000,00

 

50

Δημοτική Αστυνομία

18.500,00

 

70

Λοιπές υπηρεσίες

747.631,60

 

80

Πληρωμές ΠΟΕ, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

3.563.155,05

 

<Άνευ Υπηρεσίας>

281.757,89

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

18.656.809,79

 

 

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής                                Ο Δήμαρχος

 

Κωνσταντίνος Ιωαννίδης

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ               

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ        

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

                                                                                                                   

      Βριλήσσια, 22/11/2013

 

ΠΡΟΣ:

το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Θέμα 1ο: Ψήφιση και έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2014

 

Με την      /2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκε το σχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2014, με τη συνοδευτική αιτιολογική έκθεση που επισυνάπτονται ως παράρτημα της παρούσης.

 

Συνοπτικά στο καταρτισθέν σχέδιο προϋπολογισμού προβλέπονται τα ακόλουθα

 

                                                                                         

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

ΝΕΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
2014

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
2014

ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
2014

 
 

01

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

97.000,00

97.000,00

97.000,00

 

02

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

4.500,00

4.500,00

4.500,00

 

03

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

3.526.386,00

3.526.386,00

3.526.386,00

 

04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

973.500,00

973.500,00

973.500,00

 

05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1.148.270,00

1.148.270,00

1.148.270,00

 

06

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3.123.124,98

3.123.124,98

3.123.124,98

 

07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

58.935,00

58.935,00

58.935,00

 

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

8.931.715,98

8.931.715,98

8.931.715,98

 

11

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

10.000,00

10.000,00

10.000,00

 

12

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

42.600,00

42.600,00

42.600,00

 

13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

990.539,72

990.539,72

990.539,72

 

14

ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

1.000,00

1.000,00

1.000,00

 

15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ

42.500,00

42.500,00

42.500,00

 

16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

500,00

500,00

500,00

 

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

1.087.139,72

1.087.139,72

1.087.139,72

 

21

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

2.609.762,24

2.609.762,24

2.609.762,24

 

22

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

20.000,00

20.000,00

20.000,00

 

2

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

2.629.762,24

2.629.762,24

2.629.762,24

 

32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

1.300.587,61

1.300.587,61

1.300.587,61

 

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

1.300.587,61

1.300.587,61

1.300.587,61

 

41

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

2.374.154,05

2.374.154,05

2.374.154,05

 

42

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

57.000,00

57.000,00

57.000,00

 

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

2.431.154,05

2.431.154,05

2.431.154,05

 

51

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

2.276.450,19

2.276.450,19

2.276.450,19

 

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

2.276.450,19

2.276.450,19

2.276.450,19

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

18.656.809,79

18.656.809,79

18.656.809,79

 

    

 

 


 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑ

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
2014

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
2014

ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
2014

 
 

00

Γενικές Υπηρεσίες

3.872.770,59

3.872.770,59

3.872.770,59

 

10

Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες

1.320.818,86

1.320.818,86

1.320.818,86

 

15

Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

341.700,00

341.700,00

341.700,00

 

20

Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

3.456.654,00

3.456.654,00

3.456.654,00

 

25

Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης

2.618.286,00

2.618.286,00

2.618.286,00

 

30

Υπηρεσία Τεχνικών έργων

1.804.115,00

1.804.115,00

1.804.115,00

 

35

Υπηρεσίες πρασίνου

618.420,80

618.420,80

618.420,80

 

40

Υπηρεσία Πολεοδομίας

13.000,00

13.000,00

13.000,00

 

50

Δημοτική Αστυνομία

18.500,00

18.500,00

18.500,00

 

70

Λοιπές υπηρεσίες

747.631,60

747.631,60

747.631,60

 

80

Πληρωμές ΠΟΕ, Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

3.563.155,05

3.563.155,05

3.563.155,05

 

<Άνευ Υπηρεσίας>

281.757,89

281.757,89

281.757,89

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

18.656.809,79

18.656.809,79

18.656.809,79

 

 

 

Ο Προϋπολογισμός που σας παρουσιάσαμε και καλείστε να εγκρίνετε, ως προς το σκέλος της πρόβλεψης των εσόδων, είναι επαληθευμένος από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας,  με βάση σχετική εγκύκλιο (αρ.πρωτ. 727/24/10/2013), επομένως είναι απολύτως ρεαλιστικός και υλοποιήσιμος χωρίς να έχει παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών.

 

Παράλληλα με την          /2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκε σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με την εγκύκλιο 5/14065/09.042013 του ΥΠ.ΕΣ για παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης απ’ το Παρατηρητήριο του άρθρ. 4. του ν. 4111/2013 για το έτος 2013.

 

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υποτομέας S.1313 ΟΤΑ, του Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.1Β του ν.2362/1995. Η επικαιροποίηση του ανωτέρω υποτομέα του ΜΦΓΚ ως προς τους ενταγμένους σε αυτό φορείς συνεπάγεται την υποχρέωση ανάλογης αναμόρφωσης του ΟΠΔ του ΟΤΑ, η οποία πραγματοποιείται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την αρχή του μήνα τροποποίησης του ΜΦΓΚ και σε κάθε περίπτωση από την έναρξη του ημερολογιακού τριμήνου που έπεται της προθεσμίας αυτής.

 

Στον παρακάτω πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της εισήγησης αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο Δήμος μας δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του. Με βάση αυτά ο Δήμος μας έθεσε στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεών του εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση του προγράμματος έχει ληφθεί υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο.

 

Το πρόγραμμα καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους.   Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των εξόδων , ως σύνολο των εξόδων του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί  κατά το χρόνο κατάρτισης και ψήφισης του Ο.Π.Δ.  Ως εκ τούτου για τη συμπλήρωση « Εγκεκριμένος Π/Υ ΄ετους» λαμβάνεται υπόψη ο τελευταίος εγκεκριμένος και διαμορφωμένος Ετήσιος Προϋπολογισμός.

Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων του Δήμου μας λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση του προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και επίτευξης των στόχων.

    Παρακαλούμε, για την λήψη απόφασης με την οποία να εγκρίνεται το Προϋπολογισμό του Δήμου και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου για το έτος 2014 ως ο επισυναπτόμενος πίνακας.

                                                                                                           

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                        Βριλήσσια 14 Νοεμβρίου 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 Αριθ. Πρωτ.: 19307

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣ Το Δήμαρχο Βριλησσίων και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

(Με αποδεικτικό)

 

 1. ΚΟΥΒΑΡΑ ΖΩΗ του ΗΡΑΚΛΗ
 1. ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 1. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΗ
 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 1. ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
 1. ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) του ΙΩΣΗΦ
 1. ΜΑΚΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 1. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
 1. ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΗ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 1. ΦΑΡΑΚΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 1. ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΣΤΟ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
 1. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ
 1. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ
 1. ΜΑΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 1. ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ (ΞΕΝΟ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 1. ΜΟΥΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 1. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 1. ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 1. ΑΡΣΕΝΗ-ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 1. ΛΥΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 1. ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
 1. ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 1. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ (ΘΕΜΗ) του ΙΩΣΗΦ
 1. ΒΗΤΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΗΛΙΑ
 1. ΖΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 20η /2013 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, στις 18/11/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Θέμα 1ο: Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2014
 2. Θέμα 2ο: Καθαρισμός ύψους τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων οικ. έτους 2014
 3. Θέμα 3ο: Τέλη ύδρευσης οικ. έτους 2014
 4. Θέμα 4ο: Αντικατάσταση μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. «2Η Σχολική Επιτροπή Δήμου Βριλησσίων»

 

 

Συνημμένα: Εισηγήσεις επί των θεμάτων

 

Οι κ.κ. Σύμβουλοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα, μπορούν να λάβουν γνώση αυτών από τους φακέλους που τηρούνται στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων του Δήμου.

 

Η παρούσα να επιδοθεί στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και να αναρτηθεί, συντασσομένου σχετικού αποδεικτικού, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

                                                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

 

Κοινοποίηση

 1. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
 2. Διευθυντές υπηρεσιών του Δήμου
 3. Τμήμα συλλογικών οργάνων του Δήμου
 4. Γραφείο ηχογράφησης πρακτικών

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ               

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ        

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΤΕΛΩΝ –ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΦΟΡΩΝ -ΚΛΠ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

 

ΠΡΟΣ:

το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Θέμα 1ο: Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2014

 

 

Με την υπ’ αριθ. …./2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκε το σχέδιο αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2013. Σας υποβάλλουμε το σχέδιο της σχετικής εισήγησης, το οποίο έχει ως εξής:

 

Με την παρ. 11 του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που προβλέφθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958  (ΦΕΚ 171/Α΄) και του άρθρου 4 του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α’), ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 25/1975 (ΦΕΚ 74/Α’) όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 429/76(ΦΕΚ Α 235)και του άρθ.5 του ν. 1080/80 .

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 25/1975, η απόφαση του συμβουλίου για τον καθορισμό του τέλους λαμβάνεται το μήνα Οκτώβριο, κοινοποιείται στη ΔΕΗ ή στον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι την 30η Νοεμβρίου και αρχίζει να εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 25/2975 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 429/1976, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ορίσει διαφορετικό συντελεστή  κατά κατηγορία υπόχρεων αναλόγως των παρερχόμενων υπηρεσιών καθαριότητος και μέχρις επτά (7) κατηγοριών: δύο για στεγασμένους χώρους χρησιμοποιούμενους για κατοικία ή εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων (εκτός των ιδιωτικών κλινικών) και πέντε για στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως. Η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας, ανεξαρτήτως αριθμού κατηγοριών κατά τα ανωτέρω, δεν μπορεί να ορισθεί πέραν του πενταπλάσιου.  Ανεξαρτήτως του αριθμού των κατηγοριών, ο Δήμος γνωστοποιεί στη ΔΕΗ και στους υπολοίπους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας δύο μόνο συντελεστές, έναν για τις κατοικίες κ.λ.π. και έναν για στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως και προσδιορίζει για κάθε υπόχρεο το πλασματικό εμβαδόν του χώρου σε τ.μ., το οποίο πολλαπλασιαζόμενο επί τον ενιαίο συντελεστή να αποδώσει ποσό τελών ίσο προ το γινόμενο του πραγματικού εμβαδού επί τον κατά κατηγορία οριζόμενο συντελεστή.

Σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 9 του ν. 2503/1997, όπως ισχύει, ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της Δ.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά.

Ο συντελεστής του τέλους πρέπει να προσδιορισθεί σε τέτοιο ύψος ώστε να καλύπτει υποχρεωτικά τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ήτοι τις αποδοχές του προσωπικού, την προμήθεια και συντήρηση των μέσων αποκομιδής απορριμμάτων και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση με τη διεξαγωγή, τη λειτουργία και την βελτίωση της υπηρεσίας αυτής.

Με την αριθ. 159/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2013 έχουν καθορισθεί ως εξής:

 • Για κατοικίες ή εγκαταστάσεις φιλανθρωπικών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων 1,71€/τ.μ. Ειδικά για κοινόχρηστους χώρους των κατοικιών και για καταναλωτές που είναι πολύτεκνοι, άποροι, ανάπηροι όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από τη νομοθεσία, ο συντελεστής ορίστηκε στο 50% της κατηγορίας.
 • Για ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια, 4,15€/τ.μ.
 • Για επιχειρήσεις πάσης φύσεως έως 1.000 τ.μ. 4,85€/τ.μ.
 • Για επιχειρήσεις πάσης φύσεως, πολυκαταστήματα, Σούπερ Μάρκετ, μεγάλες εκθέσεις, βιοτεχνίες άνω των 1.000 τ.μ. και τράπεζες 8,55€/τ.μ.
 • Για μη στεγασμένους χώρους πάσης φύσεως επιχειρήσεων έως 6.000 τ.μ. 7,5€/τ.μ.  και άνω των 6.000 τ.μ. 2,33€/τ.μ.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 30842/31-7-2013 ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 & τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 1896/01.08.2013 τεύχος Β'), στην απόφαση επιβολής των ανταποδοτικών τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από α) την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2012, β) την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2013 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2014, ήτοι έως 31/7/2013 και γ) την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2012 για την ίδια ως άνω περίοδο.

 

Βάσει των ανωτέρω τα στοιχεία εσόδων και εξόδων του Δήμου Βριλησσίων ανά περίοδο έχουν ως εξής:


 

Ι. Εκτέλεση προϋπολογισμού 2012

 

       Α) Σκέλος Εσόδων

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΟΔΑ

 

 

 

 

ΚΑΕ

Περιγραφή

Εγκεκριμένος ΠΥ

Διαμορφωμένος ΠΥ

Βεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα

0311

Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)

4.820.000,00

4.820.000,00

4.646.806,44

4.646.688,32

0313

Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

19.662,00

38.088,00

36.748,00

36.748,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

4.839.662,00

4.858.088,00

4.683.554,44

4.683.436,32

2111

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

60.000,00

60.000,00

49.819,90

22.634,22

3211

Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

57.512,09

70.112,25

70.112,25

14.479,24

 

ΣΥΝΟΛΟ

4.957.174,09

4.988.200,25

4.803.486,59

4.720.549,78

 

 

Β) Σκέλος Εξόδων

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΕΚΘ/ΝΤΑ

ΕΝΤ/ΝΤΑ

ΤΙΜ/ΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.489.178,18

1.463.500,00

1.452.750,03

1.309.331,73

1.362.911,59

1.309.331,73

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

313.500,00

313.500,00

82.606,84

44.742,72

59.754,37

44.742,72

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΩΝ

490.000,00

450.000,00

450.000,00

422.145,44

422.145,44

422.145,44

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΗ/ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΕΑΔΚΥ - ΤΠΔΚΥ

363.553,26

316.000,00

316.000,00

281.922,74

281.922,74

281.922,74

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

8.500,00

6.500,00

3.801,93

3.721,40

3.721,40

3.721,40

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ/ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛ./ ΔΙΟΔΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

61.300,00

68.000,00

60.249,44

55.886,21

55.886,21

55.886,21

ΚΑΥΣΙΜΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

382.000,00

380.000,00

355.442,18

288.698,57

334.674,12

288.698,57

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

593.000,00

593.000,00

20.210,00

11.832,60

19.965,85

11.832,60

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΔΣΝΑ

676.621,74

671.000,00

676.621,74

676.621,74

676.621,74

676.621,74

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

4.377.653,18

4.261.500,00

3.417.682,16

3.094.903,15

3.217.603,46

3.094.903,15

 


Ι. Εκτέλεση προϋπολογισμού από 1/1 έως 31/7/2012

 

Α) Σκέλος Εσόδων

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2012 (Ιανουάριος - Ιούλιος)

ΚΑΕ

Περιγραφή

Εγκεκριμένος ΠΥ

Διαμορφωμένος ΠΥ

Βεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα

0311

Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)

4.820.000,00

4.820.000,00

2.564.000,12

2.385.855,34

0313

Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

19.662,00

19.662,00

160,00

160,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

4.839.662,00

4.839.662,00

2.564.160,12

2.386.015,34

2111

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

60.000,00

60.000,00

25.752,78

13.802,87

3211

Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

57.512,09

70.112,25

70.112,25

6.719,43

 

ΣΥΝΟΛΟ

4.957.174,09

44.969.774,25

2.660.025,15

2.406.537,64

 

       Β) Σκέλος Εξόδων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΕΚΘ/ΝΤΑ

ΕΝΤ/ΝΤΑ

ΤΙΜ/ΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.466.240,00

1.463.500,00

1.233.956,06

764.605,52

767.628,92

682.544,62

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

313.500,00

313.500,00

38.726,74

230,85

23.966,74

230,85

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΩΝ

450.000,00

450.000,00

422.145,44

152.288,80

152.288,80

152.288,80

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΗ/ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΕΑΔΚΥ - ΤΠΔΚΥ

316.000,00

316.000,00

316.000,00

119.179,80

119.179,80

119.179,80

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

8.500,00

6.500,00

3.339,47

0,00

3.339,47

 

0,00

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ/ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛ./ ΔΙΟΔΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

61.300,00

68.000,00

52.329,11

12.379,34

31.623,34

12.379,34

ΚΑΥΣΙΜΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

380.000,00

380.000,00

322.292,42

104.383,64

157.839,15

104.383,64

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

593.000,00

593.000,00

11.998,75

0,00

1.998,75

0,00

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΔΣΝΑ

671.000,00

671.000,00

671.000,00

77.997,00

77.997,00

77.997,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

4.259.540,00

4.261.500,00

3.071.787,99

1.231.064,95

1.335.861,97

1.149.004,05

Στις ανωτέρω δαπάνες θα πρέπει να υπολογιστεί και η ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση για την προμήθεια παγίων (καλαθοφόρου γερανού και σαρώθρου) ύψους 108.000,00 ευρώ.

 

Ι. Εκτέλεση προϋπολογισμού από 1/1 έως 31/7/2013

 

Α) Σκέλος Εσόδων

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

 

ΕΣΟΔΑ

 

 

 

 

ΚΑΕ

Περιγραφή

Εγκεκριμένος ΠΥ

Διαμορφωμένος ΠΥ

Βεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα

0311

Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)

4.552.075,35

4.552.075,35

2.349.014,66

2.064.005,22

0313

Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

18.294,00

18.294,00

0,00

0,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

4.570.369,35

4.570.369,35

2.349.014,66

2.064.005,22

2111

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

330.000,00

330.000,00

31.516,81

22.847,01

3211

Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

84.003,49

84.003,49

84.003,49

6.856,03

 

 ΣΥΝΟΛΟ

 4.984.372,84

 4.984.003,49

 2.464.534,96

 2.093.708,26

       Β) Σκέλος Εξόδων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΕΚΘ/ΝΤΑ

ΕΝΤ/ΝΤΑ

ΤΙΜ/ΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.600.361,55

1.580.547,05

1.523.199,77

803.143,27

813.705,68

705.966,25

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

494.850,00

521.500,00

67.249,84

350,58

13.220,57

350,58

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΩΝ

450.000,00

450.000,00

450.000,00

221.631,39

221.631,39

76.347,51

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΗ/ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΕΑΔΚΥ - ΤΠΔΚΥ

283.843,00

283.843,00

283.843,00

159.830,65

159.830,65

159.830,65

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

27.000,00

11.000,00

800,00

0,00

799,50

 

0,00

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ/ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛ./ ΔΙΟΔΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

73.000,00

73.000,00

58.277,97

4.037,97

22.179,55

4.037,97

ΚΑΥΣΙΜΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

437.000,00

437.000,00

332.558,49

98.982,62

121.112,75

98.982,62

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

718.845,12

734.130,00

1.209,00

0,00

1.209,00

0,00

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΔΣΝΑ

798.166,35

798.166,35

798.166,35

382.679,35

382.679,35

382.679,35

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

4.833.066,02

4.899.186,40

3.515.304,42

1.670.655,83

1.736.368,44

1.428.194,93

Για το έτος 2013 η τοκοχρεωλυτική δόση για την προμήθεια παγίων (καλαθοφόρου γερανού και σαρώθρου) ύψους 108.500,00 ευρώ.

 

 

Φορολογητέα επιφάνεια

Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό αρχείο της ΔΕΗ, με ημερομηνία 19/08/2013:

 • το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των οικιών ανέρχονται στα 1.807.983 (αφορούν ΔΕΗ και Ιδιώτες Παρόχους) ενώ
 • το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των καταστημάτων ανέρχονται σε 217.038 (αντίστοιχας αφορούν ΔΕΗ και Ιδιώτες Παρόχους).

 

Αναλυτικά οι αποδόσεις των τετραγωνικών μέτρων για το οικ. Έτος 2013 έχουν ως εξής:

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2013

ΑΠΟΔΟΣΗ

ΣΕ   ΕΥΡΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  2013

ΑΠΟΔΟΣΗ

ΣΕ   ΕΥΡΩ

Τ.Μ  ΟΙΚΙΩΝ

ΣΥΝ. ΕΠΙΦ  1.816.865 τ.μ x 1,71

3.106.839,15

Τ.Μ  ΟΙΚΙΩΝ ΣΥΝ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: (1.807.983τ.μ. Χ 1,71)

3.091.650,93

Τ.Μ ΚΑΤ/ΤΩΝ

ΣΥΝ. ΕΠΙΦ 234.243 τ.μ x 4,85

1.136.078,55

Τ.Μ ΚΑΤ/ΤΩΝ  ΣΥΝ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:

 (217.038 τ.μ. X 4,85)

1.052.634,3

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ τ.μ.

4.242.917,7

 

4.144.285,23

ΟΙΚΟΘΕΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

3.000,00

ΟΙΚΟΘΕΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

3.000,00

ΤΕΛΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

18.294,00

ΤΕΛΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ( 2011-2012)

18.294,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.264.211,7

 

ΣΥΝΟΛΟ

4.165.579,23

 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 2013

Τα ενσωματωμένα τέλη για το έτος 2013 της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού είχαν υπολογιστεί στο ύψος των 4.620.369,35 ευρώ.

 

ΔΑΠΑΝΕΣ 2013

Π/Υ

(σε €)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 (σε €)

ΔΑΝΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

   108.500,00

108.500,00

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.772.779,00

1.837.084,37

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΩΝ

450.000,00

450.000,00

ΕΙΣΦΟΡΑ ΦΟΣΔΑ (ΕΣΔΚΝΑ)

798.166,35

798.166,35

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ

133.843,00

133.843,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΗ Κ.Λ.Π. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

 

150.000,00

150.000,00

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

 

462.347,00

158.989,95

ΚΑΥΣΙΜΑ - ΠΡΟΜ.ΚΑΤ/ΚΩΝ

473.027,00

355.472,82

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛ.                  ΔΙΟΔΙΑ ΑΤΤ. ΟΔΟΥ

 

75.305,00

31.479,55

ΛΟΙΠΑ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

         402,00

936,00

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ /ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

 

196.000,00

 

13.000,00

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

0,00

0

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

4.620.369,35

4.037.472,04

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

 

4.165.579,23

ΔΙΑΦΟΡΑ

 

 • 128.107,19

 

Το ποσό των € 128.107,19 που εισπράχθηκε το 2013 θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει το 2014 μέρος των επενδύσεων της Υπηρεσίας Καθαριότητας, οι οποίες είχαν ενταχθεί στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών – για το οποίο ακόμα περιμένουμε την έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης -  και είχαν ενσωματωθεί στα τέλη του 2013 και πιο  συγκεκριμένα για την κάλυψη: ενός ελαστιχοφόρου φορτωτή, ενός φορτηγού με ανατροπή, την προμήθεια κάδων, την προμήθεια φυσητήρων και τον λοιπό εξοπλισμό (ασύρματοι, πιεστικά κλπ).

 

Ο προβλεπόμενος Προϋπολογισμός Εσόδων για το οικ. Έτος 2014 με αμετάβλητους τους συντελεστές, έχει ως εξής:

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2014

ΠΟΣΟΝ (σε €)

Τ.Μ  ΟΙΚΙΩΝ ΣΥΝ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 1.807.983 Μ2 Χ 1,71

3.091.650,93

Τ.Μ ΚΑΤ/ΤΩΝ  ΣΥΝ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ :

217.038 Μ2  Χ 4,85

1.052634,30

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΜ.

4.144.285,23

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

                 

          3.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

18.294,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

4.165.579,23

 

Για το έτος 2014 προβλέπεται ότι ο Δήμος θα δαπανήσει τα κάτωθι ποσά για την υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού:

 

 

 1. Δαπάνες προσωπικού έτους 2014

Το ποσό της μισθοδοσίας στην υπηρεσία καθαριότητας περιλαμβάνει τις τακτικές αποδοχές, εργοδοτικές εισφορές, νυχτερινά και εξαιρέσιμα, υπερωρίες για 35 άτομα μόνιμου προσωπικού, 7 άτομα αορίστου χρόνου, 4 άτομα ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωρινής πρόσληψης, 8 άτομα ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ασφαλιστικά μέτρα, 12 άτομα ορισμένου χρόνου (8μηνη σύμβαση του 2013 με λήξη τον 7ο 2014) και πρόβλεψη για 14 άτομα ορισμένου χρόνου που θα προσληφθούν το έτος 2014 με 8μηνη σύμβαση (από τον 8ο του 2014).

 

 1. Δαπάνη φωτισμού οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων.

Από την εκκαθάριση που αποστέλλει η ΔΕΗ κάθε μήνα, προκύπτει ότι μέχρι την 31/7/2013 η δαπάνη φωτισμού οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ανήλθε στο ποσό των 221.631,39€.

Για το έτος 2014 υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 450.000,00€.

 

 1. Εισφορά στον Ειδικό Διαβαθμικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)

Η εισφορά του Δήμου στον Ειδικό Διαβαθμικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.), σύμφωνα με την αριθ. 48/2012 απόφαση του συνδέσμου για το έτος 2014 ανέρχεται στο ποσό των 732.550,95€. 

Ο καθορισμός των ανωτέρω εισφορών προκύπτει από τον όγκο των απορριμμάτων με τιμή ανά τόνο 45,00€ και δεδομένου ότι ο όγκος των απορριμμάτων του Δήμου δεν παρουσιάζει αύξηση, δεν αναμένουμε αύξηση και στο ποσό της ετήσιας εισφοράς.

 

 1. Προμήθεια ΔΕΗ – Επιβαρύνσεις

Για την είσπραξη των τελών, η ΔΕΗ καθώς και οι λοιποί πάροχοι, παρακρατούν το 2% με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Μέχρι την 31/7/2013 το ποσό αυτό ανήλθε στα 75.122,65€ και εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους θα ανέλθει στις 150.000,00€.

Για το έτος 2014 προβλέπεται ποσό 150.000,00€.

Επίσης, επί των τακτικών εσόδων έτους 2012 (12.077.123,88 €), ποσοστό 3% αποδίδεται στο ΤΕΑΔΚΥ/ΤΠΔΚΥ. Συνεπώς, για το έτος 2014, στην υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού αναλογεί ποσό 141.590 €.

 

 1. Συντηρήσεις – επισκευές/ αναθέσεις εργασιών.

Μέχρι την 31/7/2013 έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 13.220,57 € οι οποίες αφορούσαν συντηρήσεις σαρώθρων, μηχανημάτων έργου κλπ. Η εκτίμηση μέχρι το τέλους του έτους για τη συγκεκριμένη ομάδα δαπανών, ανέρχεται στο ποσό των 123.365 €.

Βάσει των στοιχείων της υπηρεσίας καθαριότητας το προβλεπόμενο ποσό που ενσωματώνεται στα τέλη για το έτος 2014 ανέρχεται στο ποσό των 253.774 €.

 

 1. Λοιπές δαπάνες – μισθώματα.

Μέχρι την 31/7/2013 έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 800,00€ ενώ η πρόβλεψη μέχρι το τέλος του έτους κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα.

Η υπηρεσία καθαριότητας εκτιμά ότι για το έτος 2014 η δαπάνη που θα ενσωματωθεί στα τέλη θα ανέλθει στο ύψος των 6.136 € και αφορά κυρίως μισθώματα μηχανημάτων έργου και τεχνικών εγκαταστάσεων, μεταφορικών μέσων και λοιπών μισθωμάτων.

 

 

 1. Ασφάλιστρα – τέλη κυκλοφορίας και διόδια αττικής οδού για διέλευση απορριμματοφόρων

Μέχρι την 31/7/2013 η δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 22.179,55€, ενώ μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους θα ανέλθει στο ποσό των 25.000,00€ περίπου.

Για το έτος 2014 προβλέπεται ποσό που ενσωματώνεται στα τέλη ύψους 23.805 €

 

 1. Καύσιμα – προμήθεια καταναλωτικών αγαθών

Μέχρι την 31/7/2013 η δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 121.112,75€ ενώ μέχρι το τέλος του 2013 προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 380.597,91€.

Για το έτος 2014 προβλέπεται ποσό που ενσωματώνεται στα τέλη ύψους 292.340,82 €.

 

 1. Επενδύσεις / Προμήθειες παγίων

Μέχρι 31/7/2013 δεν είχε υλοποιηθεί καμία από τις προϋπολογισμένες επενδύσεις δεδομένου ότι συμπεριλαμβάνοντας στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών για το οποίο δεν έχουμε πάρει ακόμα την έγκριση.

Μέχρι το τέλος του οικ. Έτους 2013 προβλέπεται ότι θα δαπανηθούν  1209,00€.

Για το 2014 οι δαπάνες που θα ενσωματωθούν στα Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού προϋπολογίζονται στα 158.209,00 €.

 

 1. Διοικητικές δαπάνες

Για την λειτουργία της όλης υπηρεσίας, δεν προβλέπεται επιβάρυνση για διοικητικές δαπάνες.

 

 

 

 

Επομένως, τα ενσωματωμένα Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού για το 2014 διαμορφώνονται ως κάτωθι:


 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2014

 (σε €)

ΔΑΝΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.397.400,00

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΩΝ

450.000,00

ΕΙΣΦΟΡΑ ΦΟΣΔΑ (ΕΣΔΚΝΑ)

732.551,00

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ

141.590,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΗ Κ.Λ.Π. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

 

150.000,00

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

 

253.774,00

ΚΑΥΣΙΜΑ - ΠΡΟΜ.ΚΑΤ/ΚΩΝ

292.340,82

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛ.                  ΔΙΟΔΙΑ ΑΤΤ. ΟΔΟΥ

 

23.805,00

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

6.136,00

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ /ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

 

158.209

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

3.605.805,82

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

 

4.165.579,23

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

 

559.773,41

 

 • Στο οικονομικό έτος 2013 αποπληρώνεται η τελευταία τοκοχρεωλυτική δόση του δανείου για την αγορά παγίων και ως εκ τούτου δεν θα υπάρχει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του έτους 2014.

 

 • Το ποσό των € 559.773,41 οδηγεί στη μείωση των δημοτικών τελών κατά 13,44%.

 

Η απόφαση του συμβουλίου πρέπει να καθορίζει τους συντελεστές του τέλους σε τέτοιο ύψος ώστε να εξασφαλίζεται η είσπραξη εσόδων, κατά βάση, ανάλογων προς τα αντίστοιχα έξοδα. Δεν είναι απαραίτητο ωστόσο, για τη νομιμότητα της απόφασης, να ισοσκελίζονται απόλυτα τα έσοδα με τα έξοδα, αρκεί να υπάρχει μεταξύ τους μια κατά προσέγγιση αναλογική σχέση, η οποία αναγκαστικά υπόκειται σε διαφοροποιήσεις από την επαλήθευση ή μη των προβλέψεων (ΣτΕ 981/1992 ΔιΔικ 1993, 2623/1985 ΝοΒ 1988).

 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η διαμόρφωση της επιβολής των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2014 ως εξής:

 

1) Οι συντελεστές τελών καθαριότητας και φωτισμού διαμορφώνονται, ως εξής:

 

 

 • Για κατοικίες ή εγκαταστάσεις φιλανθρωπικών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων 1,50 €/τμ. Ειδικά για κοινόχρηστους χώρους των κατοικιών και για καταναλωτές που είναι πολύτεκνοι, άποροι, ανάπηροι όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από τη νομοθεσία, ο συντελεστής ορίζεται στο 50% της κατηγορίας.

 

 • Για ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια, 4,12 €/τμ.

 

 • Για επιχειρήσεις πάσης φύσεως έως 1.000 τμ. 4,27 €/τμ.

 

 • Για επιχειρήσεις πάσης φύσεως,  πολυκαταστήματα, Σούπερ Μάρκετ, μεγάλες εκθέσεις , βιοτεχνίες άνω των 1.000 τμ. και τράπεζες 7,5 €/τμ.

 

 • Για μη στεγασμένους χώρους πάσης φύσεως επιχειρήσεων έως 6.000 τμ.7,45 € / τμ   και άνω των 6.000 τμ. 2,05 € / τμ.

 

 

 

2) Προτείνουμε για τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων για τους στεγασμένους χώρους ο συντελεστής να οριστεί στο ύψος των 0,52 €/τμ, όπου το 25% της αύξησης θα διατεθεί για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και συντήρηση των Σχολείων του Δήμου μας, ενώ για τους μη στεγασμένους χώρους ο συντελεστής να οριστεί στο ύψος των 0,26 €/τμ.

 

 

O Δήμαρχος

 

 

 

Κων/νος Ιωαννίδης

 

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ        

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΤΕΛΩΝ –ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΦΟΡΩΝ -ΚΛΠ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

 

 

ΠΡΟΣ:

το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Θέμα 2ο: Καθαρισμός ύψους τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων οικ. έτους 2014

  

 

Με την υπ’ αριθ. …./2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκε το σχέδιο αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2013. Σας υποβάλλουμε το σχέδιο της σχετικής εισήγησης, το οποίο έχει ως εξής:

 

 Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής είναι και η εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

 

Με το άρθρο 13 του Β.Δ.24-9/20-10-58, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980 και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα από τα άρθρα 54 και 57 του Ν. 1416/84, 26 του Ν.1828/1989, 6 του Ν.1900/1990 και 16 του Ν.3254/2004 καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 2696/99 και τις διατάξεις του Ν. 2323/95, καθώς και τις κανονιστικές διατάξεις που καθορίστηκαν με την 37/2013  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίζονται τα εξής:

 

1. Επιτρέπεται η, υπέρ δήμου ή κοινότητος, επιβολή τέλους εις βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόμια, οδούς, πλατείας και εν γένει κοινόχρηστους χώρους και το υπέδαφος αυτών. Ως κοινόχρηστος χώρος δια την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νοείται και το δάπεδον χώρων οικοδομικών γραμμών (στοαί και το υπέδαφος αυτών ως και αποτμήσεις γωνιών οικοδομικών τετραγώνων), αποτελούντων των χώρων τούτων προεκτάσεις πεζοδρομίων και αφεθέντων σε κοινή χρήση.

 

2. Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρησις της χρήσεως, καθορίζονται δι΄ αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Ειδικά δια τους κοινόχρηστους χώρους που παραχωρούνται για χρήση σε καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και παρεμφερή καταστήματα, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μπορεί με την ίδια απόφασή του να ορίζει ότι τα σερβιριζόμενα από τα καταστήματα αυτά στους ανωτέρω χώρους είδη θα προσφέρονται σε τιμές καταστήματος κατώτερης κατηγορίας από εκείνη στην οποία ανήκουν.

 

3.α. Το κατά την παράγραφο 1 τέλος, ορίζεται ετήσιο δι’ αποφάσεως του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου κατά τετραγωνικό μέτρο ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και αναλόγως της περιοχής της πόλεως εις την οποία κείται ο χρησιμοποιούμενος χώρος.

              β. Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδομικές εργασίες, το τέλος ορίζεται μηνιαίο κατά ζώνες με απόφαση του συμβουλίου και κατά τετραγωνικό μέτρο. Για την πληρωμή αυτού του τέλους ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο εκείνος που πήρε την άδεια οικοδομής καθώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

 Η σχετική άδεια για την κατάληψη πεζοδρομίου χορηγείται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 48 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, Ν. 2696/99 άρθρο 110 παρ. 2.

γ. Επίσης για κάθε άλλη περίπτωση χρήσης, το τέλος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

4. Δεν υπόκεινται σε τέλος χρήσης, οι χρησιμοποιούντες κοινόχρηστους χώρους δήμων και κοινοτήτων ή το υπέδαφος αυτών δυνάμει ειδικής διατάξεως νόμου ή συμβάσεως μετά του δημοσίου κυρωθείσης δια νόμου, εις εκτέλεσιν των οποίων γίνεται χρήση των ως άνω δημοτικών και κοινοτικών χώρων, εφ’ όσον υπό των διατάξεων τούτων προβλέπεται απαλλαγή εκ του τέλους τούτου.

 

           Του τέλους  δεν απαλλάσσονται οι ανάπηροι και θύματα πολέμου, εις τους οποίους εχορηγήθη ή ήθελε χορηγηθεί άδεια ιδρύσεως περιπτέρου, κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων του ν. δ./τος 1044/1971 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων του Α.Ν. 1324/1949 «περί προστασίας και αποκαταστάσεως των Αναπήρων Πολέμου Οπλιτών και Θυμάτων Πολέμου», κυρωθέντος δια του Ν. 1487/1950, συνεπώς   από 1.1.2014  υπόκειται  στο ανωτέρω τέλος  και ο  κοινόχρηστος χώρος που καταλαμβάνει  το περίπτερο(  υπό παρ. ΣΤ2του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12).

Ειδικότερα όσον αφορά τον τύπο και τις διαστάσεις των περιπτέρων καθώς και τη μέγιστη επιφάνεια την οποία μπορούν να καταλάβουν προκειμένου να τοποθετήσουν ψυγεία και εμπορεύματα, ισχύουν οι διατάξεις  της κοινής υπουργικής απόφασης Φ 443531/24/300030/1969 (ΦΕΚ 588/Β), η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ. 900/12/158489/06 ΚΥΑ , οι διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 5, 6 και 7 της Α1Β/8577/83 Υγειονομικής διάταξης και οι διατάξεις του Ν. 2943/54 σύμφωνα με τις οποίες η συνολική επιφάνεια κατάληψης πέριξ των περιπτέρων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5,00 τ.μ περιλαμβανομένων των διαδρόμων  προσέγγισης στα ψυγεία πώλησης, καθως  και στις προθήκες πώλησης εντύπων και λοιπών προϊόντων με την προϋπόθεση να μην παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη διέλευση των πεζών.

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, όσον αφορά τον καθορισμό των τελών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, εισηγούμαστε την διατήρηση των τιμών στα περσινά επίπεδα σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

 

               ΕΙΔΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΟΣΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ  & ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ & Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

60,00 € / τμ

ΕΤΗΣΙΩΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ - ΠΑΡΚΑ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

35,00 € / τμ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ)

ΠΛΑΤΕΙΕΣ-ΠΑΡΚΑ

100,00 € / τμ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ  

ΧΩΡΟΙ ΠΕΡΙΞ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

50,00 € / τμ

ΕΤΗΣΙΩΣ

ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

25,00 € / τμ

ΜΗΝΙΑΙΩΣ

ΚΟΝΤΕΙΝΕΡΣ

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ- ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

40,00 € / τμ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ- ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

40,00 € / τμ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ (ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ)

ΖΩΝΗ Α: Από οδό Εθνικής Αντιστάσεως  έως την  οδό Πλαταιών

25,00 € / τμ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

ΖΩΝΗ Β: Από οδό Πλαταιών έως την οδό Μακεδονίας

20,00 € / τμ

Σωματεία  ή Σύλλογοι μη κερδοσκοπικά, κοινωνικού  χαρακτήρα  π.χ (ΣΟΣ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ)

2,50  € / τμ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

Τμήματα πεζοδρομίων για κατάληψη: α)  Λ. Πεντέλης (μεταξύ Καλιανίου και Αναπαύσεως)  β) Σεβαστιανού και Λ. Πεντέλης. Τα εποχικά είδη θα είναι σημαίες, λουλούδια, χαρταετοί .

30,00 € / τμ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

Γ)  Χώρος 1 τμ. επί της  πλατείας Αναλήψεως  στη διασταύρωση των οδών Αναλήψεως και Κονίτσης (  καλαμπόκια, κάστανα , μαλλί της γριάς).

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ

Τμήματα πεζοδρομίων για κατάληψη : α) Λ. Πεντέλης (μεταξύ Καλιανίου και Αναπαύσεως και β) Σεβαστιανού και Λ. Πεντέλης

200,00 € / τμ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗς ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ  SUPER MARKET ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ και σε λοιπούς χώρους

20,00 € / τμ

ΕΤΗΣΙΩΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ)

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ Λ. ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ «ΜΑΡΙΑ  ΚΑΛΛΑΣ» ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ

300,00 € / τμ

ΕΤΗΣΙΩΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Για  εγκαταστάσεις παντός είδους από εταιρείες δικτύων (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) όπως τα ΠΥΛΑΡ και οι υποσταθμοί της ΔΕΗ,τα ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ,κλπ σε όλους τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους  πλήν των οδοστρωμάτων κίνησης οχημάτων

20,00 € / τμ

ΕΤΗΣΙΩΣ

ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ

Για μόνιμες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κοινού σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου από ιδιώτες όπως για παράδειγμα ποδηλατοστάσια  της εταιρείας cosmote σε όλους του κοινόχρηστους και κοινωφελείς  χώρους

20,00 € / τμ

ΕΤΗΣΙΩΣ

 

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις η επιφάνεια κατάληψης και ο χρόνος διάρκειας θα καθορίζονται με σχετική απόφαση του Δημάρχου στα πλαίσια των διατάξεων που ισχύουν.

Η άδεια θα χορηγείται με την προϋπόθεση της καταβολής του σχετικού τέλους στο Δημοτικό Ταμείο.

Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. 24-9/20-10-58 ( εγκύκλιος Υπουργ. Εσωτερικών 41/07).

 

 

 

 

O Δήμαρχος

 

 

 

Κων/νος Ιωαννίδης


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ         

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΤΕΛΩΝ –ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΦΟΡΩΝ -ΚΛΠ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

 

 

ΠΡΟΣ:

το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Θέμα 3ο: Τέλη ύδρευσης οικ. έτους 2014

 

 

 

Με την υπ’ αριθ. …./2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκε το σχέδιο αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2013. Σας υποβάλλουμε το σχέδιο της σχετικής εισήγησης, το οποίο έχει ως εξής:

 

       Για την επιβολή τέλους ύδρευσης λαμβάνεται υπόψη:

-Οι  διατάξεις του άρθρου 19 του  ΒΔ 24-9/20.10.1958 «περί  κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο νόμου του ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» ορίζεται ότι σε αυτούς που χρησιμοποιούν δημοτικά ή κοινοτικά κτήματα έργα ή υπηρεσίες, ο δήμος ή η κοινότητα δικαιούται να επιβάλει τέλη ή δικαιώματα, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

     Στον  Δήμο μας, τα ισχύοντα τέλη ύδρευσης έχουν καθοριστεί με την  72/2009  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η  οποία προέβλεπε τα παρακάτω:

 

1.ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

0-10 m3  ΠΑΓΙΟ

6,60

11-30 m3

0,67

31-60 m3

0,90

61-80 m3

1,79

81-105 m3

2,35

105 m3 και άνω

2,80

 

 

2.Για τις αποκλειστικά κοινόχρηστες παροχές κήπων οι οποίες είναι δηλωμένες στην υπηρεσία και περιλαμβάνουν στην ονομασία τους την ένδειξη – καταχώρηση «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ»

 

 

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

0-10      m3  ΠΑΓΙΟ

7,00

11-100  m3

0,90

101 m3 και άνω

2,80

 

 

3. Για τις οικογένειες που έχουν τουλάχιστον τρία προστατευόμενα τέκνα ή άτομα με αναπηρίες  ή  άπορους

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

0-10 m3  ΠΑΓΙΟ

3,30

11-30 m3

0,30

31-60 m3

0,40

61-105 m3

0,80

105 m3 και άνω

2,80

 

Σαν προστατευόμενα μέλη  θεωρούνται τα ανήλικα τέκνα καθώς και  τα ενήλικα τέκνα τα  οποία σπουδάζουν μέχρι την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του.

4. Τι δικαίωμα  σύνδεσης   έχει καθοριστεί στο ύψος των 500€.

5. Το τέλος  διακοπής και επανασύνδεσης έχει καθοριστεί στο ύψος των 20€ .

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 30842/31-7-2013 ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 & τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 1896/01.08.2013 τεύχος Β'), στην απόφαση επιβολής των ανταποδοτικών τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από α) την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2012, β) την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2013 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2014, ήτοι έως 31/7/2013 και γ) την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2012 για την ίδια ως άνω περίοδο.

 

Βάσει των ανωτέρω τα στοιχεία εσόδων και εξόδων του Δήμου Βριλησσίων ανά περίοδο έχουν ως εξής:

 

 

 

 

 

 

 

Ι. Εκτέλεση προϋπολογισμού 2012

 

       Α) Σκέλος Εσόδων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΟΔΑ

 

 

 

 

ΚΑΕ

Περιγραφή

Εγκεκριμένος ΠΥ

Διαμορφωμένος ΠΥ

Βεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα

0321

Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

35.000,00

40.370,60

40.370,60

40.370,60

0322

Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης

1.570.000,00

1.570.000,00

1.001.869,23

804.392,51

 

ΣΥΝΟΛΟ

1.605.000,00

1.610.370,60

1.042.239,83

844.763,11

2112

Τακτικά έσοδα  από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης (Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται πρώτη φορά)

1.100.000,00

1.339.062,27

1.339.062,27

1.222.152,32

3212

Τέλη  και δικαιώματα ύδρευσης

(Έσοδα από ΠΟΕ)

276.821,20

376.290,28

376.290,28

101.578,59

 

ΣΥΝΟΛΟ

2.981.821,20

3.325.723,15

2.757.592,38

2.168.494,02

 

 

           


Β) Σκέλος Εξόδων

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΕΚΘ/ΘΕΝΤΑ

ΕΝΤ/ΘΕΝΤΑ

ΤΙΜ/ΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

333.711,45

295.400,00

309.963,66

306.697,30

311.286,64

306.697,30

ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΛΤΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΔΕΗ)

148.000,00

188.000,00

102.700,26

102.700,26

102.700,26

102.700,26

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

3.330,00

4.000,00

3.326,74

3.326,74

3.326,74

3.326,74

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΜΗΧ. / ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

35.700,00

35.700,00

622,00

622,00

6.094,26

622,00

ΚΑΥΣΙΜΑ

45.000,00

45.000,00

40.848,55

40.848,55

44.016,78

40.848,55

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

20.000,00

20.000,00

1.280,09

1.280,09

15.971,69

1.280,09

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ / ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ)

36.560,00

55.000,00

17.124,44

17.124,44

31.896,99

17.124,44

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ / ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ / ΣΩΛΗΝΕΣ / ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ)

46.000,00

74.000,00

0,00

0,00

32.465,51

0,00

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ / ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

64.000,00

58.000,00

63.473,83

26.330,13

40.691,04

26.330,13

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ

3.750,00

15.000,00

3.720,75

0,00

0,00

0,00

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ / ΕΝΤΥΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

8.000,00

8.000,00

3.549,59

2.113,47

3.343,47

2.113,47

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ / ΛΟΓ. ΟΤΕ

 

 

 

 

 

23.770,00

 

ΕΥΔΑΠ

1.600.000,00

1.600.000,00

971.115,95

971.115,95

1.515.788,50

971.115,95

ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

139.744,50

196.230,00

16.534,45

16.534,45

28.441,34

16.534,45

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ / ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ)

82.006,00

116.000,00

15.393,45

44.667,45

55.368,45

44.667,45

ΤΑΔΚΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 

 

 

 

 

73.235,39

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

2.566.801,95

2.711.330,00

1.549.653,76

1.533.360,83

2.191.391,67

1.630.366,22

 

Η διαφορά των € 538.127,8 μεταφέρεται ως έσοδο στην επόμενη χρονιά, 2013.

 

2. Εκτέλεση προϋπολογισμού  από 1/1 έως 31/7/2012

 

       Α) Σκέλος Εσόδων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -  ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΟΔΑ

 

 

 

 

ΚΑΕ

Περιγραφή

Εγκεκριμένος ΠΥ

Διαμορφωμένος ΠΥ

Βεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα

0321

Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

35.000,00

35.000,00

35.000,00

29.450,60

0322

Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης

1.570.000,00

1.570.000,00

1.570.000,00

0,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

1.605.000,00

1.605.000,00

1.605.000,00

29.450,60

2112

Τακτικά έσοδα  από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης (Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται πρώτη φορά)

1.100.000,00

1.100.000,00

861.815,59

703.621,00

3212

Τέλη  και δικαιώματα ύδρευσης

(Έσοδα ΠΟΕ)

276.821,20

276.821,20

378.425,11

72.016,47

 

ΣΥΝΟΛΟ

2.981.821,20

2.981.821,20

2.845.240,70

805.088,07

 

            Β) Σκέλος Εξόδων

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ

ΕΝΤ/ΘΕΝΤΑ

ΤΙΜ.ΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

308.400,00

295.400,00

246.460,94

210.014,12

210.683,98

185.762,84

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ / ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ)

109.000,00

116.000,00

84.087,40

0,00

8.948,25

0,00

ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΔΕΗ)

188.000,00

188.000,00

188.000,00

30.463,57

30.463,57

30.463,57

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

3.326,74

0,00

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΜΗΧ. / ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

35.700,00

35.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΑΥΣΙΜΑ

45.000,00

45.000,00

44.939,28

16.264,14

19.347,38

16.264,14

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

20.000,00

20.000,00

15.780,50

380,50

530,33

380,50

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ / ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ)

60.000,00

55.000,00

39.779,50

0,00

0,00

0,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ / ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ / ΣΩΛΗΝΕΣ / ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ)

74.000,00

74.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ / ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

90.000,00

90.000,00

17.473,83

0,00

2.611,08

0,00

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ

5.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ / ΕΝΤΥΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

8.000,00

8.000,00

1.500,00

0,00

1.298,00

0,00

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ / ΛΟΓ. ΟΤΕ

 

 

 

 

 

24.230,00

ΕΥΔΑΠ

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

111.804,18

523.669,87

111.804,18

ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

179.230,00

196.230,00

72.300,00

13.793,22

13.793,22

13.793,22

ΤΑΔΚΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

Γενικό άθροισμα

2.724.330,00

2.730.330,00

2.309.307,36

396.679,47

824.723,08

372.428,19

 

Σημειώνεται ότι λόγω της υπαγωγής των λογαριασμών Ύδρευσης στο ΦΠΑ με βάση το Ν. 3899/2010 και τις διευκρινιστικές Εγκυκλίους που ακολούθησαν, οι λογαριασμοί Ύδρευσης του Δήμου μας, καθυστέρησαν να εκδοθούν προκειμένου να εναρμονιστούμε με την καινούρια νομοθεσία. Επομένως, ο λογαριασμός του Γ’ Τριμήνου του 2012 εκδόθηκε το επόμενο οικ. Έτος (2013), με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται στέρηση των Προϋπολογισθέντων εσόδων για το οικ. Έτος 2012.

 

3. Εκτέλεση προϋπολογισμού  από 1/1 έως 31/7/2013

 

       Α) Σκέλος Εσόδων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΟΔΑ

 

 

 

 

ΚΑΕ

Περιγραφή

Εγκεκριμένος ΠΥ

Διαμορφωμένος ΠΥ

Βεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα

0321

Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

35.000,00

35.000,00

24.776,74

24.776,74

0322

Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης

1.045.000,00

1.045.000,00

113,08

113,08

 

ΣΥΝΟΛΟ

1.080.000,00

1.080.000,00

24.889,82

24.889,82

2112

Τακτικά έσοδα  από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης (Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται πρώτη φορά)

1.585.000,00

1.585.000,00

822.952,50

630.941,76

3212

Τέλη  και δικαιώματα ύδρευσης

(Έσοδα ΠΟΕ)

589.098,36

589.098,36

583.825,86

169.360,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

3.254.098,36

3.254.098,36

1.431.668,18

825.191,58

          Β) Σκέλος Εξόδων

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ

ΕΝΤ/ΘΕΝΤΑ

ΤΙΜ/ΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

344.433,00

334.983,00

329.848,64

211.842,19

213.032,48

173.429,35

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ / ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ)

158.439,36

158.439,36

107.452,50

3.676,97

4.637,85

1.400,00

ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΔΕΗ)

120.000,00

120.000,00

120.000,00

45.527,61

45.527,61

15.845,33

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

3.167,09

0,00

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΜΗΧ. / ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

35.700,00

35.700,00

10.231,02

0,00

0,00

0,00

ΚΑΥΣΙΜΑ

60.000,00

60.000,00

57.048,00

13.124,28

14.483,39

13.124,28

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

10.000,00

10.000,00

667,00

199,63

199,63

199,63

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ / ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ)

35.000,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ / ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ / ΣΩΛΗΝΕΣ / ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ)

48.000,00

48.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ / ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

86.000,00

53.000,00

22.155,44

21.967,45

21.967,45

21.967,45

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ

8.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ / ΕΝΤΥΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

8.000,00

8.000,00

60,00

6,15

6,15

6,15

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ / ΛΟΓ. ΟΤΕ

 

 

 

 

 

14.212,00

ΕΥΔΑΠ

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

205.278,97

808.414,57

104.444,91

ΕΡΓΑ ΒΛΕΤΙΩΣΗΣ

116.570,00

116.570,00

42.170,00

6.561,16

6.561,16

6.561,16

ΤΑΔΚΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 

 

 

 

 

26.514,32

Γενικό άθροισμα

2.635.142,36

2.599.692,36

2.293.632,6

508.184,41

1.117.997,38

377.704,58

 

Σύμφωνα με τον Ν. 4053/2012 αλλά και την αντίστοιχη Νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το αποκλειστικό δικαίωμα των ΕΛΤΑ στην περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή των αντικειμένων αλληλογραφίας εσωτερικών αίρεται από 1/1/2013 κατά συνέπεια η αναγκαιότητα για διενέργεια Ανοιχτού Πρόχειρου Διαγωνισμού, αποτελεί την αιτία για υστέρηση εσόδων εντός του τρέχοντος οικ. Έτους.

 

Στις 07/11/2013 ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός, επομένως εντός του οικ. Έτους 2013 αναμένεται να βεβαιωθεί ποσό ύψους περίπου € 483.185 που αντιστοιχεί στην κατανάλωση Ύδρευσης για το Δ’ Τρίμηνο του 2012.

 

Επομένως η εκτίμηση για την Εκτέλεση των Εσόδων για το 2013 αναμένεται να εξελιχθεί ως κάτωθι:

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ  ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ   2013

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

321

Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

40.000,00

35.026,74

322

Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης

190,88

190,88

 

ΣΥΝΟΛΟ

40.190,88

35.217,62

2112

Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ΠΟΕ που βεβαώνονται για πρώτη φορα

1.306.200,61

1.066.844,01

3212

Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης (ΠΟΕ)

583.825,86

194.153,83

 

ΣΥΝΟΛΟ

1.930.217,35

1.296.215,46

 

 

Η εκτίμηση των εσόδων βασίζεται στην πορεία εκτέλεσης του Π/Υ οικ. Έτους 2012 και 7μηνου 2013, όπου το ποσοστό είσπραξης κυμαίνεται στο 80%.

 

Αντίστοιχα οι Δαπάνες για την Υπηρεσία Ύδρευσης για το οικ. Έτος 2013, με βάση την εκτέλεση προϋπολογισμού, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα εξής ποσά:

 

ΔΑΠΑΝΕΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 (σε €)

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

304.221,00

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (καθαρισμός υδατοσυλλεκτήρων, χημικές αναλύσεις, ηλεκτρολογικά, συντήρηση συγκροτήματων)

84.408,10

ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΔΕΗ)

120.000,00

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

3.167,00

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΜΗΧ. / ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

26.389,00

ΚΑΥΣΙΜΑ

27.000,00

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

300,00

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

1.500,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ (Αντλητικά Συγκροτήματα, Εξοπλισμός Αντλιοστασίων, Μεταφορικά Μέσα, Εργαλεία)

19.587,75

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Υδρομετρητές, Κολλεκτέρ, Σωλήνες και άλλα εξαρτήματα)

39.650,28

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

0,00

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – Εργασία ΕΛΤΑ Λογαριασμών Ύδρευσης

26.154,11

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – Μεταφορά Εισπράξεων Ταμείου

0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – Έντυπα Ταμείου

2.230,00

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – Αποδοχές εισπρακτόρων – Λογ. ΟΤΕ

24.363,00

 

ΕΥΔΑΠ

972.980,60

ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

45.453,12

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.718.012,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διαφορά μεταξύ εσόδων και δαπανών για το 2013 υπολογίζεται στο ποσό των € 443.731,35, η οποία, με την μεταφορά της διαφοράς των € 538.127,8 από την περασμένη χρονιά, μας δίνει έσοδο ύψους € 94.396,45 που μεταφέρεται το 2014.

 

Για το οικ. Έτος 2014 τα Έσοδα Προϋπολογίζονται ως εξής:

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2014

σε Ευρώ

Δικαιώματα Σύνδεσης και Επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

 

35.000,00

Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

35.000,00

Έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης που βεβαιώνονται για πρώτη φορά

 

2.026.500,00

Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ΠΟΕ

579.204,46

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.640.704,46

 

Για το οικ. Έτος 2014 ο Δήμος Βριλησσίων προβλέπεται ότι θα δαπανήσει τα κάτωθι ποσά για την Υπηρεσία Ύδρευσης:

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014

Σε €

(σε €)

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

355.370,00

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (καθαρισμός υδατοσυλλεκτήρων, χημικές αναλύσεις, ηλεκτρολογικά, συντήρηση συγκροτήματων)

 

 

 

142.500,00

ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΔΕΗ)

120.000,00

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

4.000,00

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΜΗΧ. / ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

 

35.700,00

ΚΑΥΣΙΜΑ

54.013,00

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

 

1.000,00

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

10.000,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ (Αντλητικά Συγκροτήματα, Εξοπλισμός Αντλιοστασίων, Μεταφορικά Μέσα, Εργαλεία)

 

 

 

35.000,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Υδρομετρητές, Κολλεκτέρ, Σωλήνες και άλλα εξαρτήματα)

 

 

51.000,00

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 

0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – Εργασία ΕΛΤΑ Λογαριασμών Ύδρευσης

65.386,00

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – Μεταφορά Εισπράξεων Ταμείου

 

6.000,00

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – Έντυπα Ταμείου

 

2.000,00

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – Αποδοχές εισπρακτόρων – Λογ. ΟΤΕ

37.800,00

ΕΥΔΑΠ

1.600.000,00

ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

              65.200,00

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ 3%

65.071,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

2.650.040,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

2.640.204,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, για το οικ. Έτος 2014  τα Τέλη ύδρευσης παραμένουν τα ίδια, ήτοι:

 

1.ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

0-10 m3  ΠΑΓΙΟ

6,60

11-30 m3

0,67

31-60 m3

0,90

61-80 m3

1,79

81-105 m3

2,35

105 m3 και άνω

2,80

 

 

2.Για τις αποκλειστικά κοινόχρηστες παροχές κήπων οι οποίες είναι δηλωμένες στην υπηρεσία και περιλαμβάνουν στην ονομασία τους την ένδειξη – καταχώρηση «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ»

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

0-10      m3  ΠΑΓΙΟ

7,00

11-100  m3

0,90

101 m3 και άνω

2,80

 

4. Τι δικαίωμα  σύνδεσης   έχει καθοριστεί στο ύψος των 500€.

5. Το τέλος  διακοπής και επανασύνδεσης έχει καθοριστεί στο ύψος των 20€ .

 

 

 

 

            O Δήμαρχος

 

 

 

 

                                                                                                                                   Κων/νος Ιωαννίδης

 

 

 

 

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ        

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

 

ΠΡΟΣ:

το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                    

 

Θέμα 4ο: Αντικατάσταση μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. «2Η Σχολική Επιτροπή Δήμου Βριλησσίων»

 

                                                                                                   

Με την υπ’ αριθ. 16/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «2η Σχολική Επιτροπή Δήμου Βριλησσίων».

Με την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 ορίζονται τα εξής: Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ορίζεται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους με απόφαση δημοτικών συμβουλίων για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Η Ένωση Γονέων Βριλησσίων, με το από 17/6/2013 έγγραφό της, μας γνωστοποιεί ότι εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων στη 2η Σχολική Επιτροπή είναι ο κ. Δημητρακόπουλος Ιωάννης, σε αντικατάσταση του κ. Κοκόλη Βασιλείου.

Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε το δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης, με την οποία να ορίζεται ο κ. Ιωάννης Δημητρακόπουλος ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «2η Σχολική Επιτροπή Δήμου Βριλησσίων», σε αντικατάσταση του κ. Βασιλείου Κοκόλη.

 

 

 

 

          O Δήμαρχος

 

 

 

                                                                                                        Κων/νος Ιωαννίδης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                        Βριλήσσια 8 Νοεμβρίου 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 Αριθ. Πρωτ.: 19000

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣ Το Δήμαρχο Βριλησσίων και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

(Με αποδεικτικό)

 

 1. ΚΟΥΒΑΡΑ ΖΩΗ του ΗΡΑΚΛΗ
 1. ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 1. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΗ
 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 1. ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
 1. ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) του ΙΩΣΗΦ
 1. ΜΑΚΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 1. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
 1. ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΗ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 1. ΦΑΡΑΚΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 1. ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΣΤΟ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
 1. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΠΗΛΙΟΥ
 1. ΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ (ΣΤΑΘΗ) του ΝΙΚΗΤΑ
 1. ΜΑΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 1. ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ (ΞΕΝΟ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 1. ΜΟΥΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 1. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 1. ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 1. ΑΡΣΕΝΗ-ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 1. ΛΥΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 1. ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
 1. ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 1. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ (ΘΕΜΗ) του ΙΩΣΗΦ
 1. ΒΗΤΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΗΛΙΑ
 1. ΖΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 19/2013 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν. 3852/2010  σε ,τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, στις 13/11/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Θέμα 1ο : 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Βριλησσίων
 2. Θέμα 2o: Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2014
 3. Θέμα 3ο :Καθορισμός ύψους τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων οικ. έτους 2014
 4. Θέμα 4ο :Τέλη ύδρευσης οικ. έτους 2014
 5. Θέμα 5ο : Στελέχωση και λειτουργία του«Πρότυπου Βιοκλιματικού Παιδικού Σταθμού οδού Διός Δήμου Βριλησσίων»
 6. Θέμα 6ο : Κατ΄ αρχήν λήψη απόφασης περί μείωσης Δημοτικών Τελών και Φόρων μέχρι ποσοστού 50% ή πλήρους απαλλαγής απ΄ αυτά για τους απόρους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και  τους πολύτεκνους.
 7. Θέμα 7ο: Καθορισμός δόσεων και προθεσμίας καταβολής χρεών που προκύπτουν από οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί ταμειακά.
 8. Θέμα 8ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ»
 9. Θέμα 9 ο: Διαγραφή  οφειλής της Τσεκούρα Μαρίας  από χρηματικό κατάλογο
 10. Θέμα 10ο: Ορισμός εκπροσώπου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Παιδικών Σταθμών Δήμου Βριλησσίων ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων»
 11. Θέμα 11ο :Έγκριση της 74/2013 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» που αφορά στην έγκριση τροποποίησης της 69/2013 απόφασης περί «4ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2013»
 12. Θέμα 12ο : Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου  και Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Βριλησσίων στη Διεθνή έκθεση POLIS 2013.

 

 

 

Συνημμένα: Εισηγήσεις  επί των θεμάτων

 

Οι κ.κ. Σύμβουλοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα, μπορούν να λάβουν γνώση αυτών από τους φακέλους  που τηρούνται στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων του Δήμου.

 

Η παρούσα να επιδοθεί στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και να αναρτηθεί, συντασσομένου σχετικού αποδεικτικού, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

                                                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

 

Κοινοποίηση

 1. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
 2. Διευθυντές υπηρεσιών του Δήμου
 3. Τμήμα συλλογικών οργάνων του Δήμου
 4. Γραφείο ηχογράφησης πρακτικών

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ   

    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

 

ΓΡΑΦΕΙΟ:

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

                                  

                     ΠΡΟΣ

                      Τον κ. Δήμαρχο

      Για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου                    

                                                

 

Θέμα 1ο : 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

 

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ 28376/18.7.2012, οι ενέργειες Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με την ψήφιση του προϋπολογισμού.

            Με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, η διαδικασία της Αναμόρφωσης, ακολουθεί τον τύπο και τη διαδικασία του Προϋπολογισμού.  Συνεπώς, σε σχέση με την ακολουθούμενη έως σήμερα διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου

της Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού, προς το Δημοτικό  Συμβούλιο.

Κατά  την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, προέκυψε ανάγκη ενίσχυσης ήδη εγγεγραμμένων πιστώσεων Εξόδων, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αναμόρφωση του προϋπολογισμού καθώς και την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

 

Πιο συγκεκριμένα:

Με το άρθρο 8 παρ. 2 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 ορίζεται ότι :« Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή πρός δημιουργίαν πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ .

Επίσης , σύμφωνα  με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59, ορίζεται ότι, η μεταφορά των πιστώσεων, γίνεται μέσω του  αποθεματικού .

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε την μείωση των κάτωθι πιστώσεων, προκειμένου να εγγραφούν νέες δαπάνες αλλά και να ενισχυθούν οι υφιστάμενες,  αναμορφώνοντας τον προϋπολογισμό ως εξής :

 

 

 

Α.    ΕΣΟΔΑ

 

Κ.Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟΝ

1321.09

«Προμήθεια Οργάνων για την Αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών Του Δήμου Βριλησσίων» Υ.Π.Ε.Κ.Α-Πράσινο Ταμείο , ΑΔΑ : ΒΛ9Δ46Ψ844-7ΦΡ

233.700,00

 

 

233.700,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : 233.700,00 ΕΥΡΩ

 

Β.    ΕΞΟΔΑ

1.  ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

 

Κ.Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟΝ

20.7135.12

Προμήθεια πυροσβεστήρων

1.600,00

25.6279.01

Ποιοτικός έλεγχος νερού (Χημικές αναλύσεις) δημοτικού δικτύου ύδρευσης

17.700,00

25.6641.01

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

1.500,00

25.6662.01

Προμήθεια θραυστού υλικού  λατομείου για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης

2.000,00

25.6662.03

Προμήθεια κατανεμητών παροχών ύδρευσης

(κολλεκτέρ)

3.000,00

25.6699.02

Προμήθειες αναλώσιμων υλικών άρδευσης

3.000,00

25.7135.01

Προμήθεια εργαλείων και εξοπλισμού υπηρεσίας

Ύδρευσης

5.000,00

30.7135.07

Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών

(Πόροι Δήμου 11.250, 00)  και (ΣΑΤΑ  127.400,00)

138.650,00

30.7333.08

Διαγραμμίσεις και Βελτιώσεις οδοστρωμάτων

49.200,00

35.6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

1.230,00

50.6012

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

1.015,00

70.6253.01

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δημοτικής Συγκοινωνίας

4.000,00

70.6641.01

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δημοτικής Συγκοινωνίας

2.000,00

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

229.895,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ :  229.895,00 ΕΥΡΩ

 

 

2.  ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟΝ

00.6734

Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία

5.000,00

00.6056.01

Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3ν.1726/44,30 Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66 )

24.930,00

00.6056.02

Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ

(άρθρα 3ν.1726/44,30 Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)

8.310,00

10.6011

Τακτικές αποδοχές 9 (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων

5.800,00

               

10.6051.01

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ

610,00

10.6051.02

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ

250,00

10.6422

Oδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

1.500,00

20.6422

Oδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

610,00

20.6699.02

Προμήθεια άλατος οδικού δικτύου

1.600,00

25.6051.03

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου. ΤΣΜΕΔΕ

 

60,00

30.6422

Oδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

1.245,00

30.7332.01

Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Βριλησσίων

ΣΑΤΑ

127.400,00

35.6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

 

1.525,47

35.6021

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

 

4.933,71

35.6052.01

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου . ΙΚΑ.

 

770,82

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

184.545,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ :  184.545,00 ΕΥΡΩ

 

 3.    ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

 

Κ.Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟΝ

30.7135.08

«Προμήθεια Οργάνων για την Αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών Του Δήμου Βριλησσίων» Υ.Π.Ε.Κ.Α-Πράσινο Ταμείο , ΑΔΑ : ΒΛ9Δ46Ψ844-7ΦΡ

233.700,00

30.7333.02

Βελτίωση Ασφάλειας Κυκλοφορίας οδών Δήμου Βριλησσίων

49.200,00

 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ

282.900,00

 

 4.    ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

 

Κ.Α

ΤΙΤΛΟΣ

 

00.6117.07

Aπό «Αμοιβή εργασίας για εγκατάσταση και παρακολούθηση συστήματος Ο.Π.Δ »

Σε «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Βριλησσίων στην αξιολόγηση και βελτίωση της οικονομικής του λειτουργίας με κατάρτιση και παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης»      

 

 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το αποθεματικό που ανέρχονταν, στο ύψος των

ευρώ  392.383,25 ευρω, διαμορφώνεται στο ύψος 388.533,25 ευρώ.

 

Λαμβάνοντας υπ΄όψιν τα παραπάνω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης

της Οικονομικής Επιτροπής  η  οποία να :

 

 1. Εγκρίνει την 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013.
 2. Εγκρίνει την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.  

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ