ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

2014-01-18 09:12

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

 

Την 15 Ιανουαρίου 2014 συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο του Αθλητικού Οργανισμού του δήμου όπου και εκπροσωπείται και ο δικός μας συνδυασμός.

Η ημερήσια διάταξη περιείχε τα εξής θέματα:

 

1.      Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής οικ. Έτους 2013

2.     Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με Ψωμακέλη Χρήστο ο οποίος ζητά την καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο ΤΠΥ 208/5.7.2010

3.     ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2014

4.     Ορισμός δικηγόρου για αγωγή εργαζομένων εναντίον του νομικού προσώπου.

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να ενημερώνουμε τους δημότες για τις δικές μας ενέργειες στη συμμετοχή μας στα δημόσια πράγματα έγκυρα και υπεύθυνα δημοσιεύουμε πάντα με δελτία τύπου τις θέσεις μας στις συζητήσεις στα νομικά πρόσωπα του δήμου και στο δημοτικό συμβούλιο.

 

Στην συνεδρίαση αυτή δύο ήταν τα θέματα στα οποία καταθέσαμε την διαφορετική θέση, στο με αριθμό 2 και 3.

 

Αναφορικά με το με αριθμό 2.

Δημοσιεύουμε το τμήμα της εισήγησης που αναφέρεται στο ιστορικό της υπόθεσης αυτής.

 

 Β. Το ΝΠΔΔ "Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων" προέκυψε από την συγχώνευση των ΝΠΔΔ "Πνευματικό κέντρο Βριλησσίων" και "Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων" και η συστατική του πράξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 582/τ.Β΄/13.04.2011. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 το νέο Νομικό Πρόσωπο αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των προϋφισταμένων Ν. Π.

Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία- τότε - «Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βριλησσίων», με την υπ’ αριθ. 41/2010 απόφαση του, αποφάσισε την μίσθωση από τον κ. Χρ. Ψωμακέλη, του εξοπλισμού που αναφέρεται στην απόφαση αυτή, για διάστημα από 31/5/2010 έως 3/7/2010, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει, σε σειρά εκδηλώσεών του κατά το χρονικό αυτό διάστημα. Στα πλαίσια της απόφασης αυτής, υπογράφηκε η από 28/5/2010 σύμβαση μεταξύ του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Βριλησσίων και του Χρ. Ψωμακέλη και ακολούθως ο κ. Ψωμακέλης, με τα υπ’ αριθ. 264/29.5.2010 και 265/29.5.2010 δελτία αποστολής του, παρέδωσε στο ΝΠΔΔ τον εκμισθωμένο εξοπλισμό που αναφέρεται στην σύμβαση και στην απόφαση του ΝΠΔΔ. Ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιήθηκε στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από 31/5/2010 έως 3/7/2010.

Στα ως άνω πλαίσια, εκδόθηκε από τον Χρ. Ψωμακέλη, το υπ’ αριθ. 208/5.7.2010 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του, προς το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βριλησσίων.

Ακολούθησε η έκδοση του υπ’ αριθμόν 179/2010 χρηματικού εντάλματος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Βριλησσίων, ποσού 33.380,01 ευρώ, ώστε να καταβληθεί το συμφωνηθέν μίσθωμα των 33.880,01 ευρώ στον Χρ. Ψωμακέλη, όμως η Ταμειακή Υπηρεσία αμφισβήτησε με το από 11/10/2010 έγγραφό της, την νομιμότητα του εντάλματος αυτού και έτσι δεν καταβλήθηκε το ως άνω ποσό στον Χ. Ψωμακέλη.

Μετά τα παραπάνω ο Χ. Ψωμακέλης, απέστειλε την από 16/9/2011 εξώδικη διαμαρτυρία του, ζητώντας να του καταβληθεί το ποσόν των 33.880,01 ευρώ και κατόπιν άσκησε την  με αριθμό δικογράφου 1024/2013, αγωγή του κατά του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Βριλησσίων», η οποία εκδικάζεται την 13/3/2014, ζητώντας να υποχρεωθεί το Ν.Π.Δ.Δ να καταβάλλει σε αυτόν το ποσόν των 33.880,01 ευρώ, νομιμότοκα από την 6/7/2010, πλέον δικαστικής δαπάνης.

Γ. Προκειμένου να ληφθεί απόφαση του Δ.Σ, για την καταβολή στον κ. Χ. Ψωμακέλη, μόνο του συμφωνηθέντος ποσού και όχι επιπλέον του ποσού αυτού, τόκων, εξόδων και δικαστικών δαπανών, πρέπει να συνταχθεί σχετική γνωμοδότηση σχετικά με το εάν το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Βριλησσίων», οφείλει να καταβάλλει στον κ. Χρ. Ψωμακέλη, το ποσόν των 33.380,01 ευρώ, για τις ως άνω παρασχεθείσες από αυτόν υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 234 παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για θέματα του Νομικού Προσώπου με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή και νυν οικονομική επιτροπή, άρθρο 72 Ν3852/10.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη :

-         το άρθρο 72 παρ.1 περ. ιδ και την παρ. 2 Ν.3852/2010 

-         τις διατάξεις του άρθρου 104 και 106 Εισ.ΝΑΚ

-         τις διατάξεις των άρθρων 914 και 922 ΑΚ.

-         την αίτηση του  ιδιοκτήτη του ζημιωθέντος

-         την γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Μιχαήλ Νοτάρη της νομικής υπηρεσίας του Δήμου

-         το γεγονός ότι στην προκειμένη περίπτωση συντρέχουν οι πραγματικοί και νομικοί όροι για τη σύναψη του συμβιβασμού

παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία το ΔΣ να:

1. Την καταβολή του ποσού 33.380,01 ευρώ, για τις ως άνω παρασχεθείσες από αυτόν υπηρεσίες με συμβιβαστική επίλυση (εξωδικαστικό συμβιβασμό)

 

Διατυπώσαμε τις ερωτήσεις μας στην συζήτηση, όπως για παράδειγμα γιατί η ταμειακή υπηρεσία αρνήθηκε να πληρώσει το τιμολόγιο του προμηθευτή. Η απάντηση που δόθηκε ήταν ότι ο προμηθευτής δεν προσκόμισε ασφαλιστική ενημερότητα και έτσι αδυνατούσε η υπηρεσία να πληρώσει. Ρωτήσαμε αν ο προμηθευτής είχε πληρωθεί για άλλες υπηρεσίες πριν και μετά το τιμολόγιο αυτό. Η απάντηση ήταν καταφατική. Ρωτήσαμε γιατί επιλέχθηκε ο δρόμος της νομικής συμβουλής από δικηγόρο με έκθεσή του όταν ο προμηθευτής δεν έχει σήμερα πρόβλημα ασφαλιστικής ενημερότητας. Η απάντηση ήταν ότι υπήρχε αγωγή και προκειμένου να μην επιβαρυνθεί το νομικό πρόσωπο με τόκους αποφασίστηκε να ακολουθηθεί ο δρόμος του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Ρωτήσαμε αν ο προμηθευτής θεωρεί υπεύθυνο το νομικό πρόσωπο ως υπαίτιο για την μη πληρωμή του και διεκδικεί και τόκους όταν εκείνος δεν προσκόμισε την ασφαλιστική ενημερότητα. Δεν πήραμε σαφή απάντηση.

Ύστερα από αυτά εμείς θεωρήσαμε ότι οι απαντήσεις δεν ικανοποιούσαν την λογική και καταψηφίσαμε την εισήγηση.

Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.

 

Στο με αριθμό 3 θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Υπενθυμίσαμε στον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο ότι είχαμε καταθέσει μια σειρά θεμάτων κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού για την χρήση του 2014. Δεν υπήρξε καμιά συζήτηση αν και κατά πόσο προτίθετο ο πρόεδρος να φέρει προς συζήτηση τα θέματα αυτά όπως ακριβώς είχε αποδεχθεί τότε. Διαπιστώσαμε ότι η στοχοποίηση της υλοποίησης του προϋπολογισμού δεν περιείχε κανένα ίχνος των δικών μας προτάσεων. Ο πρόεδρος απάντησε ότι είναι ενσωματωμένα όλα τα θέματα που εισηγηθήκαμε κι εκεί υπήρξε διαφωνία.

Υπενθυμίζουμε ότι στις προτάσεις μας υπήρχαν ζητήματα θεσμικά και οικονομικά και διαπιστώσαμε ότι στο συζητούμενο θέμα δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Το κυριότερο όμως ήταν ότι δεν προηγήθηκε καμιά συζήτηση όπως εμείς προτείναμε στο διοικητικό συμβούλιο. Πώς άλλωστε να ήταν δυνατό να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του 2014 χωρίς συζήτηση και ανάπτυξη των απόψεων αυτών με όλα τα μέλη του ΔΣ;

Έτσι καταψηφίσαμε το θέμα αυτό παρ΄όλο που ο πρόεδρος ακόμη μια φορά άφησε να εννοηθεί ότι θα συζητηθεί στο μέλλον.

 

Στο με αριθμό 4 θέμα. Το θέμα αυτό αναφέρεται στην αγωγή που κατέθεσαν εργαζόμενοι γυμναστές στο νομικό πρόσωπο στην οποία αγωγή διεκδικούν την μετατροπή της εργασιακής τους σχέσης με το νομικό πρόσωπο από ορισμένου χρόνου σε αορίστου με ορισμένο σκεπτικό και πρέπει να ορίσει το νομικό πρόσωπο δικηγόρο για να εκπροσωπηθεί στο δικαστήριο.

Στο θέμα αυτό καταθέσαμε την άποψή μας. Αν το δικαστήριο δικαιώσει τους εργαζόμενους θα πρέπει να αναμένεται νέα αγωγή διεκδίκησης οικονομικών αμοιβών αντίστοιχων αυτών που ορίζει η νέα εργασιακή σχέση.

Ασφαλώς η αγωγή δεν οφείλεται σε παραλήψεις και αδυναμίες του νομικού προσώπου αλλά από την κυβερνητική απαγόρευση προσλήψεων με το καθεστώς της μονιμότητας ή του αορίστου χρόνου παρ΄όλο που το νομικό πρόσωπο έχει την ανάγκη αυτών των υπηρεσιών σε μόνιμη βάση.

Έτσι συμφωνήσαμε να οριστεί δικηγόρος για την εκπροσώπηση του νομικού προσώπου.

 

ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ