ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

2013-12-21 07:34

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 26/2013 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, στις 23/12/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Θέμα 1ο: 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
  2. Θέμα 2ο: Έγκριση όρων σύμβασης ρύθμισης αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΕΥΔΑΠ

Συνημμένα: Εισηγήσεις επί των θεμάτων

 

Οι κ.κ. Σύμβουλοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα, μπορούν να λάβουν γνώση αυτών από τους φακέλους που τηρούνται στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων του Δήμου.

 

Η παρούσα να επιδοθεί στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και να αναρτηθεί, συντασσομένου σχετικού αποδεικτικού, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

 

Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΔΑΠ - ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Βριλήσσια,  20/12/2013

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ      

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

                                                     

                                                                           ΠΡΟΣ

                      Τον κ. Δήμαρχο

      Για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου                    

                                                  

ΘΕΜΑ: Έγκριση των όρων της υπό κατάρτιση σύμβασης ρύθμισης αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Βριλησσίων με ΕΥΔΑΠ

 

Προκειμένου να διευθετηθεί η εκκρεμούσα οφειλή που προέρχεται από ανεξόφλητους λογαριασμούς ενίσχυσης δικτύου ύδρευσης έτους 2013, η ΕΥΔΑΠ κατόπιν ενεργειών μας, διαβιβάζει σχέδιο σύμβασης ρύθμισης αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι 19/12/2013 και καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τους όρους που περιλαμβάνονται στην υπό κατάρτιση σύμβαση, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

 

Στην Αθήνα, σήμερα ………………………………………………, μεταξύ :

 

Α. Της εδρεύουσας στο Δήμο Γαλατσίου (οδός Ωρωπού 156) Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» ή «ΕΥΔΑΠ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνη Βαρθολομαίο, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με την  18045/23-05-2013   απόφαση   του Διοικητικού της Συμβουλίου και

Β. Του  ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ που εδρεύει στην οδό Δημητρίου Βερνάρδου 23- Βριλήσσια και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Ιωαννίδη Κωνσταντίνο,   ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με την με αριθμό ………. Απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, η οποία έχει αποσταλεί στην Περιφέρεια Αττικής με αριθ. Πρωτ. ………………. που εφεξής θα ονομάζεται ο «ΔΗΜΟΣ»

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

1.         Ο ΔΗΜΟΣ αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι όφειλε στην ΕΥΔΑΠ, την 19/12/2013  συνολικό ποσό ύψους € 748.997,73 για οφειλές από υδροληψία που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι και σήμερα καθώς και τις νόμιμες προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής ποσού 22.689,77 ευρώ τις οποίες η Ε.ΥΔ.Α.Π., αποδεχόμενη το αίτημα του ΔΗΜΟΥ περί απαλλαγής του από προσαυξήσεις, λόγω της παρούσας ρύθμισης, δεν τις συμπεριλαμβάνει στο προς διακανονισμό οφειλόμενο ποσό της παρούσας σύμβασης, επιφυλασσόμενοι δε σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσης να εισπράξει και τις προσαυξήσεις.

2.         Ο ΔΗΜΟΣ, έναντι της συνολικής οφειλής του άρθρου 1 της παρούσας σύμβασης,  κατέβαλε στην ΕΥΔΑΠ, την 20/12/2013, ως προκαταβολή, το ποσόν των € 284.783,81  που αφορά τους ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς που εκδόθηκαν τους μήνες Ιούνιο 2013 και Ιούλιο 2013. Το υπόλοιπο ποσό των € 464.213,92, που αφορά ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς που εκδόθηκαν τους μήνες Αύγουστο 2013, Σεπτέμβριο 2013 και Οκτώβριο 2013, ο ΔΗΜΟΣ δεσμεύεται να το καταβάλει στην ΕΥΔΑΠ σε 3 μηνιαίες δόσεις χωρίς προσαυξήσεις , παράλληλα με την καταβολή των λογαριασμών που αφορούν εκδόσεις, Νοεμβρίου 2013, Οκτωβρίου 2013 και Δεκεμβρίου 2013 αντίστοιχα ως κάτωθι:

Μέχρι 31/1/2014 καταβολή ποσού 164.560,19 ευρώ (εκδοθέντες λογαριασμοί Αυγούστου 2013) και καταβολή ποσού 123.442,25 ευρώ (εκδοθέντες λογαριασμοί Νοεμβρίου 2013), ήτοι σύνολο 288.002,44 ευρώ.

Μέχρι 28/2/2014 καταβολή ποσού 142.282,30 ευρώ (εκδοθέντες λογαριασμοί Σεπτεμβρίου 2013) και καταβολή ποσού 105.885,06 ευρώ (εκδοθέντες λογαριασμοί Δεκεμβρίου 2013), ήτοι σύνολο 248.167,36 ευρώ.

Μέχρι 31/3/2014 καταβολή ποσού 157.371,43 ευρώ που αφορά την έκδοση λογαριασμών Οκτωβρίου 2013, πλέον την καταβολή του ποσού που θα αφορά τους λογαριασμούς του μηνός Ιανουαρίου 2014, όταν αυτοί εκδοθούν.

3.1       Ρητώς συμφωνείται ότι ο ΔΗΜΟΣ θα καταβάλλει εμπρόθεσμα τις προαναφερόμενες μηνιαίες δόσεις του άρθρου 2 της παρούσας, οι οποίες περιλαμβάνουν και τους τρέχοντες μηνιαίους λογαριασμούς υδροληψίας που εκδίδει η Ε.ΥΔ.Α.Π. προς τον ΔΗΜΟ.

3.2       Ληξιπρόθεσμος καθίσταται κάθε λογαριασμός που αφορά τρέχουσα κατανάλωση, μετά την πάροδο της αναγραφόμενης επ΄ αυτού ημερομηνίας εξόφλησης.

4.         Σε εγγύηση των αναφερόμενων στο άρθρο 3.1 της παρούσας, ο ΔΗΜΟΣ έχει καταθέσει  από προηγούμενη σύμβαση εγγύηση/εγγυητική επιστολή ποσού 99.000,00 ευρώ και κατάθεση μετρητών ποσού 31.000,00 ευρώ.  

Τα παραπάνω ποσά της εγγυητικής επιστολής και της εγγύησης παραμένουν εις χείρας της Εταιρείας σαν εγγύηση της παρούσας σύμβασης και αντιστοιχούν σε λογαριασμό καταναλώσεων του ΔΗΜΟΥ για ένα μέσο μήνα.

Η ΕΥΔΑΠ θα δικαιούται να εισπράττει, εφ άπαξ ή σταδιακά, οποιαδήποτε ποσά εκ της άνω εγγύησης/ εγγυητικής επιστολής ή το σύνολό της, εφόσον ο ΔΗΜΟΣ δεν εξοφλεί εμπρόθεσμα οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις του προς την ΕΥΔΑΠ.

Η σταδιακή ή η εφάπαξ είσπραξη της εγγύησης/ εγγυητικής επιστολής αποσβένει ισόποσα και αναλόγως μέρος ή το σύνολο του τυχόν υπολοίπου της οφειλής.

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής είσπραξης της εγγύησης/ εγγυητικής επιστολής και με την προϋπόθεση ότι ο ΔΗΜΟΣ δεν θα συμπληρώσει ή αντικαταστήσει την εγγύηση/ εγγυητική επιστολή αυτή με άλλη ισόποση, εισπρακτέα με τους ιδίους όρους, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη μερική ή ολική είσπραξή της, η ρύθμιση παύει να ισχύει και ολόκληρο το ποσό της συνολικής οφειλής μετά την αφαίρεση των όσων θα έχουν μέχρι τότε καταβληθεί, καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, με τις νόμιμες προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής.

Εφ’ όσον τηρηθούν οι όροι της παρούσης, οι ανωτέρω εγγυήσεις θα επιστραφούν με την λήξη της.

5.         Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης συμφωνείται να είναι μέχρι 31/3/2014.

6.1       Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης των όρων της παρούσας, εξαιρουμένου του όρου του άρθρου 1 περί αναγνώρισης του ύψους της οφειλής, από τον οφειλέτη ΔΗΜΟ, η παρούσα σύμβαση παύει να ισχύει αυτοδικαίως στο σύνολό της και η ΕΥΔΑΠ θα επιδιώξει άμεσα την είσπραξη του υπολοίπου οφειλομένου ποσού της απαίτησης της από την παρούσα σύμβαση (κύριες οφειλές και νόμιμες προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής) από τις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα επιμέρους ποσά είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΔΕ και των αποφάσεων του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ όπως εκάστοτε ισχύουν και κάθε άλλης νόμιμης διαδικασίας και επιπλέον να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας την οποία ήθελε υποστεί από την παράβαση των όρων της παρούσας σύμβασης.

6.2       Σε κάθε περίπτωση παράβασης της παρούσας από τον οφειλέτη ΔΗΜΟ, η ΕΥΔΑΠ διατηρεί το δικαίωμα, αζημίως της, να διακόψει την υδροδότηση,  του Δήμου, μέχρις ότου αυτός εξοφλήσει τις οφειλές του προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. και συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει από την παρούσα σύμβαση και τις συμβάσεις υδροληψίας.

7.         Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης κηρύσσονται με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων, ουσιώδεις.

8.         Κατά τα λοιπά, η παρούσα σύμβαση και η υδροδότηση του ΔΗΜΟΥ θα διέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις.

 

Για τους ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς που εκδόθηκαν τους μήνες Ιούνιο 2013 και Ιούλιο 2013 εκδόθηκε αντίστοιχα το αριθ. 914/2013 & 915/2013 ΧΕΠ και πληρώθηκαν την 20/12/2013.

 

Για την υλοποίηση της υπόλοιπης ληξιπρόθεσμης δαπάνης που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2014 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 80.8115 «Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.» θα αναληφθεί η σχετική υποχρέωση με την έναρξη του νέου οικονομικού έτους και αφού αναμορφωθεί ο Προϋπολογισμός έτους 2014.

 

Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τους όρους της υπό κατάρτισης σύμβασης.

 

 

 

                                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ