ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

2014-01-12 08:26

Την ερχόμενη Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014, συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο του Αθλητικού Οργανισμού με ενδιαφέρουσα ημερήσια διάταξη, η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε στην 1η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων», σύμφωνα με τα άρθρα 234 παρ. 1, 240 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 , την 15η Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ. στα γραφεία του ΝΠΔΔ, Κλειστό Γυμναστήριο Βριλησσίων, οδός Ολυμπιονικών & Σπ.Λούη Βριλήσσια, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

 

1.     Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής οικ. Έτους 2013

2.     Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με Ψωμακέλη Χρήστο ο οποίος ζητά την καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο ΤΠΥ 208/5.7.2010

3.     ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2014

 

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Κ. Δημητρίου

 

Σημείωση:

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη του Δ.Σ., σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους στη συνεδρίαση, να ενημερώσουν τους αναπληρωτές τους όπως αυτοί έχουν ορισθεί με την 4/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

          Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                 Βριλήσσια  10/01/2014

Ταχ. Δ/νση : Ολυμπιονικών & Σ. Λούη                                       Προς: 2

Τ.Κ.          152 35                                                       Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Κοβούση Ιωάννα      

ΤΗΛ: 210 8101510

FAX: 210 8101511

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

  

ΘΕΜΑ 1ο:

Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής οικ. Έτους 2013.

 

Με την 13/2013  απόφαση  Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ συστάθηκε πάγια προκαταβολή 4.000,00 € σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 173 του Ν. 3463/06 (ΚΔΚ).

Για το λόγο αυτό εκδόθηκε το υπ΄αριθ. 53/2013 χρηματικό ένταλμα στο όνομα της υπαλλήλου Κοβούση Ιωάννας η οποία στις 31/12/2013 επέστρεψε το ποσό που είχε εισπράξει όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. 113/2013 γραμμάτιο είσπραξης της ταμιακής υπηρεσίας

 

Παρακαλούμε το Δ.Σ. για τη λήψη απόφασης σύμφωνα με την οποία :

 

1.Να εγκρίνει την απόδοση του ποσού της παγίας προκαταβολής έτους 2013 εκ μέρους της υπολόγου  Κοβούση Ιωάννας την οποία και απαλλάσσει κάθε ευθύνης.

 

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Κ. Δημητρίου

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

          Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                 Βριλήσσια  10/01/2014

Ταχ. Δ/νση : Ολυμπιονικών & Σ. Λούη                                       Προς:

Τ.Κ.          152 35                                                       Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Κοβούση Ιωάννα      

ΤΗΛ: 210 8101510

FAX: 210 8101511

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

  

ΘΕΜΑ 2ο:

Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με Ψωμακέλη Χρήστο ο οποίος ζητά την καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο ΤΠΥ 208/5.7.2010

 

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ιδ Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.2 Ν.3852/2010 η απόφαση αυτή λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα  της σχετικής απόφασης. Η ρύθμιση αυτή  ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω  υπέρβασης του αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) της περίπτωσης ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10.

Επειδή, με τις ανωτέρω διατάξεις του Καλλικράτη Ν.3852/2010 παρέχεται στους δήμους η αρμοδιότητα να συνάπτουν εξώδικους ή δικαστικούς συμβιβασμούς, ήτοι να επιλύουν με τους τρίτους «δι’ αμοιβαίων υποχωρήσεων έριδα ή αβεβαιότητα περί τινός εννόμου σχέσεως» (άρθρο 871 ΑΚ) ή να προβαίνουν στην κατάργηση της μεταξύ τους εκκρεμούς δίκης (άρθρο 293 Κ.Πολ.Δ.).  Το αρμόδιο όργανο για τη σύναψη είτε του εξώδικου είτε του δικαστικού συμβιβασμού, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς ανέρχεται μέχρι το ποσό των 30.000,00 €, είναι η οικεία οικονομική επιτροπή.

Επίσης σύμφωνα με τον Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 234 παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για θέματα του Νομικού Προσώπου με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή (νυν Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/201).

Β. Το ΝΠΔΔ "Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων" προέκυψε από την συγχώνευση των ΝΠΔΔ "Πνευματικό κέντρο Βριλησσίων" και "Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων" και η συστατική του πράξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 582/τ.Β΄/13.04.2011. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 το νέο Νομικό Πρόσωπο αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των προϋφισταμένων Ν. Π.

Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία- τότε - «Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βριλησσίων», με την υπ’ αριθ. 41/2010 απόφαση του, αποφάσισε την μίσθωση από τον κ. Χρ. Ψωμακέλη, του εξοπλισμού που αναφέρεται στην απόφαση αυτή, για διάστημα από 31/5/2010 έως 3/7/2010, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει, σε σειρά εκδηλώσεών του κατά το χρονικό αυτό διάστημα. Στα πλαίσια της απόφασης αυτής, υπογράφηκε η από 28/5/2010 σύμβαση μεταξύ του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Βριλησσίων και του Χρ. Ψωμακέλη και ακολούθως ο κ. Ψωμακέλης, με τα υπ’ αριθ. 264/29.5.2010 και 265/29.5.2010 δελτία αποστολής του, παρέδωσε στο ΝΠΔΔ τον εκμισθωμένο εξοπλισμό που αναφέρεται στην σύμβαση και στην απόφαση του ΝΠΔΔ. Ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιήθηκε στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από 31/5/2010 έως 3/7/2010.

Στα ως άνω πλαίσια, εκδόθηκε από τον Χρ. Ψωμακέλη, το υπ’ αριθ. 208/5.7.2010 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του, προς το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βριλησσίων.

Ακολούθησε η έκδοση του υπ’ αριθμόν 179/2010 χρηματικού εντάλματος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Βριλησσίων, ποσού 33.380,01 ευρώ, ώστε να καταβληθεί το συμφωνηθέν μίσθωμα των 33.880,01 ευρώ στον Χρ. Ψωμακέλη, όμως η Ταμειακή Υπηρεσία αμφισβήτησε με το από 11/10/2010 έγγραφό της, την νομιμότητα του εντάλματος αυτού και έτσι δεν καταβλήθηκε το ως άνω ποσό στον Χ. Ψωμακέλη.

Μετά τα παραπάνω ο Χ. Ψωμακέλης, απέστειλε την από 16/9/2011 εξώδικη διαμαρτυρία του, ζητώντας να του καταβληθεί το ποσόν των 33.880,01 ευρώ και κατόπιν άσκησε την  με αριθμό δικογράφου 1024/2013, αγωγή του κατά του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Βριλησσίων», η οποία εκδικάζεται την 13/3/2014, ζητώντας να υποχρεωθεί το Ν.Π.Δ.Δ να καταβάλλει σε αυτόν το ποσόν των 33.880,01 ευρώ, νομιμότοκα από την 6/7/2010, πλέον δικαστικής δαπάνης.

Γ. Προκειμένου να ληφθεί απόφαση του Δ.Σ, για την καταβολή στον κ. Χ. Ψωμακέλη, μόνο του συμφωνηθέντος ποσού και όχι επιπλέον του ποσού αυτού, τόκων, εξόδων και δικαστικών δαπανών, πρέπει να συνταχθεί σχετική γνωμοδότηση σχετικά με το εάν το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Βριλησσίων», οφείλει να καταβάλλει στον κ. Χρ. Ψωμακέλη, το ποσόν των 33.380,01 ευρώ, για τις ως άνω παρασχεθείσες από αυτόν υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 234 παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για θέματα του Νομικού Προσώπου με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή και νυν οικονομική επιτροπή, άρθρο 72 Ν3852/10.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη :

-        το άρθρο 72 παρ.1 περ. ιδ και την παρ. 2 Ν.3852/2010 

-        τις διατάξεις του άρθρου 104 και 106 Εισ.ΝΑΚ

-        τις διατάξεις των άρθρων 914 και 922 ΑΚ.

-        την αίτηση του  ιδιοκτήτη του ζημιωθέντος

-        την γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Μιχαήλ Νοτάρη της νομικής υπηρεσίας του Δήμου

-        το γεγονός ότι στην προκειμένη περίπτωση συντρέχουν οι πραγματικοί και νομικοί όροι για τη σύναψη του συμβιβασμού

παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία το ΔΣ να:

1. Την καταβολή του ποσού 33.380,01 ευρώ, για τις ως άνω παρασχεθείσες από αυτόν υπηρεσίες με συμβιβαστική επίλυση (εξωδικαστικό συμβιβασμό)

 

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Κ. Δημητρίου

 

          Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                 Βριλήσσια  10/01/2014

Ταχ. Δ/νση : Ολυμπιονικών & Σ. Λούη                                       Προς:

Τ.Κ.          152 35                                                       Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Κοβούση Ιωάννα      

ΤΗΛ: 210 8101510

FAX: 210 8101511

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

  

ΘΕΜΑ 3ο:

ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2014

Έχοντας υπόψη:

·          Το άρθρο 4 του ν. 4111/2013 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του ν.4172/2013

·         Την ΚΥΑ 7261(ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013) Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών  με θέμα                 « Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 τουν. 4111/2013»

·         Την ΚΥΑ 30040 (ΦΕΚ 1858/Β/30-07-2013) Υπ.Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7261/22.2.2013 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013»

·         Την ΚΥΑ 41273/15-10-2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα « Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β΄ 450/26.2.2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»

·         Την ΚΥΑ 41308/31/10/2013  Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα « Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β΄ 450/26.2.2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»

·         Την Εγκύκλιο 5/9-04-2013 που είναι σχετική με την παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί της παραπάνω ΚΥΑ

·         Το Έγγραφο 19400 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας”

Ο Δήμος μας και τα νομικά μας πρόσωπα που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ,  Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης το οποίο αποτελείται από τον  Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων  Δήμου και ΝΠΔΔ για το έτος 2014

 Σύμφωνα με την ΚΥΑ 41308/31/10/2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών αφαιρέθηκε από  το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καταργούνται οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών, ενώ ο πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου αντικαταστάθηκε με τον 5Α, όπως και ο πίνακας που σας υποβάλουμε.

Με τις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται η σύνταξη, έγκριση και υποβολή του προϋπολογισμού του Δήμου και των νομικών μας προσώπων  με ανάπτυξη σε μηνιαίους στόχους.  Η μηνιαία παρακολούθηση της στοχοθεσίας του προϋπολογισμού θα βοηθήσει στο καλύτερο προγραμματισμό των οικονομικών μας , των εισπράξεων και των πληρωμών.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας  οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Ν. Ιωνίας και  των νομικών του προσώπων για τους οποίους επισημαίνονται τα εξής:

Οι στόχοι τίθενται δια του καθορισμού  από τον φορέα μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης προϋπολογισμου. Στο πρόγραμμα αυτό αποτυπώνεται η χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων του φορέα ως προς το ύψος των εσόδων και δαπανών ,σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά απο την αρχή του έτους.

Για την κατάρτιση του ανωτέρω προγράμματος λαμβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί απο τον φορέα , προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή ισοσκέλισης του προϋπολογισμού , υπό την έννοια οτι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

Παρακαλούμε το Δ.Σ. για τη λήψη απόφασης σύμφωνα με την οποία :

1.      Να εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης το οποίο αναλύεται στους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των ΝΠΔΔ που συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση.

 

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Κ. Δημητρίου